ŠkolaEVVO

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je na Základní škole Březnice systematicky realizována dle programu EVVO. Jeho tvorba a zpracování je v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 32 338/2000-22 ze dne 14. 12. 2001 a se Strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky na období 2008 - 2015. Program EVVO je zpracován s přihlédnutím k místním a regionálním podmínkám školy. Realizace programu je flexibilní s ohledem na aktuální možnosti a podmínky. Obecně programu zahrnuje:

  • možnosti a způsoby uplatňování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech
  • spolupráci školy s rodinou, s obcí a se sdruženími
  • aktivity zaměřené k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
  • využívání středisek, center ekologické výchovy, zoologických a botanických zahrad
  • vzdělávání pedagogů pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Do programu jsou mimo jiné zahrnuty:

1. sběrové aktivity a třídění odpadu

  • sběr hliníku
  • sběr baterií a použitých elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní
  • sběr papíru
  • sběr PET víček
  • sběr žaludů pro lesní zvěř

2. třídění odpadu - součástí péče o estetické prostředí ve škole je také třídění odpadu do nádob na plasty, tetrapacky, papír. Již několik let je škola zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je pod záštitou MŠMT ČR prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci projektu jsou využívány různé výukové a vzdělávací programy a žáci se příležitostně účastní vyhlašovaných tematických soutěží.

3. spolupráce se ZOO Praha a ZOO Plzeň formou sponzoringu a využítí zahrad k projektové výuce, spolupráce s Národním muzeem Praha aj.

 

 

Přiložené soubory: