ŠkolaNabízíme...

Nabízíme....

Představení školy

Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu, který byl vytvářen s ohledem na potřeby žáků, podmínky školy a možnosti regionu i soudobé trendy v oblasti školství a vzdělávání. Plán je průběžně analyzován, rozvíjen a inovován. Škola má jasnou koncepci, která je zaměřena na otevřenost, demokratické principy a všestranný rozvoj žáků. Environmentálně orientované vzdělávání je podpořeno postupy a metodami (genetická metoda čtení, projektová výuka). O kvalitě výchovně vzdělávacího procesu mimo jiné svědčí i získané grantové projekty ESF (Matematika efektivně, Učíme v souvislostech, Četnářská gramotnost, Inovace ve výuce na ZŠ Březnice). Žákům škola v mnoha ohledech nabízí příjemné a podnětné prostředí, které je modernizováno (učebny vybavené moderní didaktickou technikou, zrekonstruovaná školní kuchyně a sociální zařízení, počítačové učebny, hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, dětské oddělení knihovny aj.). V budoucích letech se počítá se zlepšováním a úpravou vnitřních i vnějších prostor školy tak, aby spojovala tradiční a léty ověřené aspekty školství a současně reagovala na proměnu společnosti a na výsledky v oblasti vědy a techniky.

 

Výchovný poradce - školní psycholog

Nenecháváme žáky bez podpory a pomoci. V průběhu celé školní docházky je žákům k dispozici výchovný poradce a školní psycholožka. Poskytována je odborná pomoc i konzultace dětem, rodičům i pedagogům. Škola spolupracuje s odbornými centry, poradnami a středisky. Rádi Vám v případě zájmu zprostředkujeme odbornou pomoc.

 

Prevence rizikového chování

Na škole je realizován Minimální preventivní program, který je koordinován metodikem prevence rizikového chování a školní psycholožkou. Jeho součástí jsou specifické projekty, přednášky i tradiční besedy a akce zaměřené na prevenci.

 

Řešení vrstevnických vztahů

Žáci ZŠ Březnice jsou zapojeni do projektu Řešení vrstevnických vztahů. Ojedinělost tohoto projektu spočívá v tom, že žáci na škole mohou sami pojmenovat své problémy, učí se je uchopit, řešit vlastními silami. V případě potřeby je zajištěna supervize a příležitost poradit se s dospělým, pedagogem či odborníkem, případně vyhledat pomoc na místech k tomu určených.

 

Školská rada

Školská rada umožňuje zástupcům města, rodičů a pedagogických pracovníků podílet se na správě školy. Školská rada ZŠ Březnice má devět členů.

 

Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole

Rodiče se mají možnost podílet na činnostech a rozvoji školy nejen prostřednictvím školní rady, ale také skrze své zástupce v SRPŠ. Na pravidelných setkáních jsou řešeny otázky spolupráce školy a rodičovské veřejnosti, plánovány a realizovány kulturní a společenské akce i hledány cesty podpory výchovně vzdělávacího procesu.

 

Zájmové vzdělávání

Pečujeme o žáky i v době mimo vyučování. V oblasti zájmové činnosti nabízíme širokou škálu zájmových kroužků. Žáci zde tak mají možnost příjemně a bezpečně využívat část svého volného času a podporovat všestranný rozvoj své osobnosti.

 

Školní družina

Žákům I. stupně je k dispozici školní družina. Výchovná činnost zde vychází z osobnostně orientované výchovy. Mezi hlavní principy péče o dítě patří:

1. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti.

2. Dáváme dětem možnost spoluúčasti na tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti - právo být pouze pozorovatelem.

3. Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.

4. Vycházíme ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace - každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby.

 

Sportovní areál školy

ZŠ Březnice se snaží dbát o pohybový rozvoj a zdraví svých žáků. Kromě předmětu výchova ke zdraví a tematicky zaměřených projektů škola podporuje tělesný rozvoj pohybově zaměřenými předměty, kroužky a aktivitami. V minulých letech bylo postaveno sportovní hřiště s umělým povrchem. Využíváno je doskočiště i další plochy školního pozemku. Modernizována byly obě školní tělocvičny.V zájmu lepší adaptace prvňáčků, rozvoje jejich motoriky a k podpoře relaxace mimo vyučování je žákům k dispozici dětské hřiště. K relaxaci a podpoře zájem o pohyb a hru je nově upraveno také atrium školy.

 

Učebna v přírodě

Názorná výuka přírodopisu s využitím přírodnin a živých objektů zůstává jednou z nejefektivnějších forem výuky. Z časových důvodů bývá ale výuka v terénu mimo areál školy mnohdy nemožná. Nošení přírodnin do interiérů také není vždy ideální. Možné a současně výhodné je však pozorovat organismy v blízkosti školy. K tomuto účelu byla vybudována a v současnosti je stále využívána Učebna v přírodě. Její funkce jsou doplněny a podpořeny pěstováním léčivých bylin na školním pozemku, zbudováním malé botanické zahrádky. 

Rozšířená pracovna v okolí školy slouží k výuce vzdělávacích oblastí "Člověk a jeho svět", "Člověk a příroda" a ke komplexní environmentální výchově. Pro učebnu je zpracován školní výukový CD a pracovní sešity.

 

Lyžařské kurzy, školy v přírodě

V sedmém ročníku se žáci ZŠ Březnice pravidelně účastní základního lyžařského kurzu. Na získané dovednosti mohou navázat v devátém ročníku v rámci rozšiřujícího kurzu. V něm mají možnost zdokonalit své lyžařské umění nebo se učit jízdě na snowboardu. Škola žákům poskytuje zdarma carvingové lyže a příslušenství.

Ve třetím a pátém ročníku pořádá Základní škola Březnice ozdravné školy v přírodě. Zúčastnění žáci zde mají jedinečnou příležitost upevnit své mezilidské vztahy, aktivně rozvíjet své pohybové i intelektové dovednosti a poznávat vybrané oblasti ČR.

 

Výjezdní akce školy

Žáci šestého až devátého ročníku se mohou pravidelně účastnit vzdělávacích výjezdních akcí. Oblíbené výjezdy dětem a mládeži umožňují bezprostředně poznávat tradiční prostředí zahraničních států, kulturu a zajímavostí zemí, jejichž jazyk se ve škole učí. Vzdělávací akce tohoto druhu jsou v příštích letech plánovány nejen do Spojeného království a Rakouska, ale také do Německa.

 

Školní bufet

Školní bufet umožňuje žákům zakoupit si každý den čerstvou a chutnou svačinu a nápoje. Cílem je podpořit pravidelnou a zdraví neohrožující životosprávu dětí všech věkových skupin a zpříjemnit jim pobyt ve škole.

 

Ovoce do škol

Škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. - 5. ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina a 100% džusy.

 

Nebojte se jazyků

Žáci ZŠ Březnice se anglický jazyk učí od třetího ročníku. Od sedmého ročníku přidáváme k angličtině i druhý cizí jazyk - německý. Již v prvním a druhém ročníku bude anglický jazyk nenásilně integrován do běžného vyučování všech předmětů. Naší snahou je motivovat žáky k zájmu, podpořit jejich pozitivní vztah k dalšímu jazyku a minimalizovat strach z neúspěchu. K výuce mají žáci k dispozici moderní jazykovou učebnu, která je vybavena odbornou literaturou i beletrií, notebooky s výukovými programy a dalšími didaktickými pomůckami.

 

Podpůrné aktivity žáků

Jedním ze způsobů, kterým se žáci učí zájmu o okolní prostředí, dění ve světě a kterým rozvíjí své dovednosti pomoci druhým, podpořit je a přijmout osobní i občanskou odpovědnost, je zapojení do reálného života. Příkladem je sponzoring živočichů v zoologických zahradách a účast na projektu "Darujeme vzdělání". Obě aktivity mají na škole letitou tradici. Z výtěžků sběrových aktivit žáků je podporován chov tučňáka Humboldtova a přispíváno na studium indické dívky, kterou Základní škola Březnice před lety "adoptovala". V minulosti žáci svými sběrovými aktivitami podpořili dostavbu školní budovy v Kamerunu v Africe.

 

Školní parlament

Podíl žáků na životě školy zajišťuje školní parlament. Od pátého ročníku žáci zastupují své třídní kolektivy při pravidelných setkáních s vedením a vyjadřují se k chodu výchovně vzdělávací organizace. Školní parlament doplňuje funkci třídnických hodin, v rámci nichž žáci za přítomnosti třídních vyučujících projednávají a řeší aktuální dění a změny.

 

Moderní technologie ve výuce

 Již od prvního ročníku mají žáci možnost využívat moderních technologií ve výuce. Tradiční metody a běžné didaktické pomůcky jsou doplňovány elektronickými učebnicemi, cvičením, statickou i dynamickou projekcí, interaktivní formou výuky na tabulích a moderními výukovými PC programy. Důraz je kladen na smyslové vnímání. Roli však hraje také vlastní aktivita žáka, schopnost komunikovat, samostatně řešit problémy. Opomíjen není ani rozvoj estetické a motorické stránky osobnosti. Ve vyšších ročnících žáci využívají mikroskopů, dalekohledů, GPS a dalších pomůcek, které umožňují získávání praktických zkušeností.