ŠkolaProjekty ESFUčíme v souvislostechO projektu

Učíme v souvislostech

Materiály podle ročníků:

O projektu

Cílem projektu Učíme v souvislostech je zvýšení kvality ve vzdělávání metodou projektového vyučování. Zaměříme se na vytváření metodických materiálů pro přípravu, realizaci, průběžné hodnocení a vyhodnocení školních projektů, které v návaznosti na Školní vzdělávací program ZŠ Březnice (ŠVP) budou ve vzájemných souvislostech propojovat mezipředmětové vztahy s důrazem na enviromentální výchovu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt směřuje ke zvyšování kvality ve vzdělávání metodou projektového vyučování. Zaměřujeme se na vytváření metodických materiálů pro přípravu, realizaci, průběžné hodnocení a vyhodnocení školních projektů, které v návaznosti na Školní vzdělávací program ZŠ Březnice (ŠVP) ve vzájemných souvislostech propojují mezipředmětové vztahy s důrazem na environmentální výchovu. 
Učitelé s žáky ZŠ Březnice vytváří projekty

  • zařazované do výuky
  • pobytových aktivit
  • volnočasových aktivit.

Ke každému projektu je vytvořena metodika, pracovní listy, anotace s krátkým popisem projektu. Po hodnocení oponentem dochází k ověření projektu ve výuce a jeho zhodnocení žáky a realizátorem. 

Zavádění projektového vyučování umožňuje zefektivnění výuky, aktivizaci žáků a podporuje dosahování klíčových kompetencí.

Zdůvodnění potřebnosti

Z výsledků mezinárodních výzkumů PISA vyplývají důvody pro reformní kroky v oblasti vzdělávání, které vycházejí z potřeby posilování role vzdělávání jako jednoho ze zásadních nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti země a záruky udržitelného rozvoje. Potřebu změn vyjadřují také výsledky výzkumu, který jsme zaměřili na zařazení projektového vyučování v současném pojetí realizace ŠVP ZŠ Březnice.

Důraz je kladen na schopnost dětí vnímat okolní prostředí, vlastní úlohu v něm a zodpovědnost vůči němu. Takový vzdělávací proces podporuje osobní růst absolventa základního vzdělávání, aby byl schopen sám aktivně řešit vlastní problémy a zapojit se do řešení problémů společnosti. Změna v pojetí vyučování je cílem, který je splnitelný ve stabilizovaném a spolupracujícím kolektivu ZŠ Březnice. Tento tým pracoval na tvorbě ŠVP s dvouletým předstihem před ostatními školami a v regionu nelze nalézt školu s obdobnými zkušenostmi. 

Tím, že se žáci v projektové výuce učí vyhledávat informace, získávat znalosti a dávat je do souvislostí, jsou kompetentní k řešení problémů, umí vzájemně spolupracovat, jsou schopni komunikovat a argumentovat. V souladu s principy udržitelného rozvoje, na základě osvojených poznatků, jsou schopni řešit lokální environmentální problémy. 

Po ukončení projektu učitelé projektovou výuku nadále využívají. Dlležitým býstupem je osvojení si principů environmentální výchovy. Projekt navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2008, opatření Trvalá péče o kvalitu vzdělávání na školách a Programu rozvoje kraje, opatření Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.