ŠkolaŠkolská rada

Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Březnice dne 15. 4. 2005.

Školská rada se zřizuje jako orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Organizaci a činnost školské rady upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada  Základní školy Březnice má devět členů:

  • členové jmenovaní zřizovatelem: pan Tomáš Čížek (předseda), Ing. Petr Procházka, paní Marcela Pinkavová
  • členové zvolení rodiči: Mgr. Libuše Fořtová, paní Veronika Nejedlá, Ing. Robert Barták
  • členové zvolení pedagogickými pracovníky školy: Mgr. Jiří Český,  Mgr. Petra Šoffrová, paní Jitka Procházková
Přiložené soubory: