WebNepřehlédněte

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Publikováno: 25.4.2018 (naposled upraveno: 9.5.2018)

Kritéria pro přijímání dětí do ŠD ve šk. roce 2017/2018 jsou v souladu s vyhláškou MŠMT 74/2005 v platném znění

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky.

Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí školní družiny nebo na www.zsbreznice.cz  - dokumenty

Zákonní zástupci budoucích prvňáků obdrží přihlášky u zápisu žáků do 1. třídy.
Současně si mohou přihlášku vyzvednout u vedoucí ŠD nebo si ji mohou vytisknout z www stránek školy: www.zsbreznice.cz - dokumenty

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy  a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na webových stránkách školy a školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ BŘEZNICE

Žáci jsou přednostně přijímáni v tomto pořadí:

žáci 1. ročníku
žáci 2. ročníku
žáci 3. ročníku
žáci 4. ročníku

Oddělení ve školní družině při ZŠ Březnice jsou homogenní.

 

KRITÉRIA

Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

1)         Žáci z 1. – 2. ročníku ZŠ Březnice, jejichž rodiče jsou zaměstnáni; pravidelná docházka žáka do školní družiny (v plném režimu)

2)         Žáci 3. -  4. ročníků, pokud to umožňuje kapacita ŠD – přednostně žáci  dojíždějící a Ti, kteří mají ve ŠD mladší sourozence.

             3)         Individuální posouzení - při nenaplnění kapacity ŠD mohou být přijímáni    

             ostatní žáci z I. stupně ZŠ Březnice dle kritérií o přijetí žáků do ŠD

 

Do školní družiny nemusí být přijat žák v případě že:

  • včas neodevzdal řádně vyplněnou přihlášku,
  • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za ŠD,
  • závažným způsobem porušoval řád ŠD.

 

Vysvětlivky:
Plným režimem se rozumí alespoň tři dny v týdnu do 15:00 hodin

 

Přiložené soubory: