WebNepřehlédněte

Závěrečné slovo ředitele školy ve šk. roce 17/18

Publikováno: 20.6.2018 (naposled upraveno: 29.6.2018)

Vážení čtenáři,

    napsat závěrečné slovo tak, aby neznělo jako nekrolog daného školního roku či klišé fráze s mechanickým a unavujícím jmenováním zásluh, není snadné. Tepová frekvence školy i autora příspěvku navíc v tomto období výrazně překračuje běžné limity, a tak odpusťte, pokud některé pasáže nebudou dosti vznešené nebo v nich nenajdete dnes tolik žádané zpravodajské senzace. Mým cílem je upřímně a srdečně se rozloučit nejen s uplynulými měsíci, ale především s lidmi, kteří byli součástí školního dění v roce 2017/2018. Chci touto cestou také poděkovat, neboť se dnes děkuje málo. Přitom poděkováním vyjadřujeme vědomí přítomnosti a významu druhých, dáváme najevo respekt k nim a k jejich konání a konečně je poděkování oceněním a příslibem další spolupráce.

     Škola, Základní školu Březnice nevyjímaje, je službou veřejnou. Její činnost spočívá v práci s lidskými zdroji, v objevování a rozvoji potenciálu osobnosti a ve svém nejryzejším pojetí je tato služba o sdílení, vzájemné spolupráci za účelem lidského poznání, porozumění, o překonávání obtíží, o konfliktech, které posunují, o odpouštění chyb a poučení z nich plynoucího, o výzvách i o radosti z úspěchu svého a především úspěchů druhých. Všem, kteří se na tom podíleli, ať již vědomě či bezděčně, z pohnutek nezištných či jiných, děkuji. Mé poděkování patří na prvním místě týmu pedagogů základní školy, neboť učitel je, a to i přes mediálně trvale zkreslovaný obraz, člověk vzdělaný. Navíc, jak empirie ve školství ukazuje, stává se učitel i druhem ohroženým a vzácným. Učitelské povolání přitom je a mělo by zůstat vážené, neboť klade nároky na všestrannost, neustálý osobnostní rozvoj, dovednost improvizace a především na ochotu dát kus sebe ve prospěch toho nejvyššího, tj. v naší škole dítě.

     A právě dětem, žákům patří mé další poděkování. Mnozí se v různých rolích, formách a podobách činnosti a práce podíleli na pomoci druhým, rozvoji školy, města. Tvořili, sportovali, učili se, testovali kvalitu výchovně-vzdělávacích metod a postupů, ověřovali platnost pravidel i odolnost školy a jejích zaměstnanců vůči nejrůznějším vlivům mechanickým, fyzikálním, chemickým i psychickým (ty se v letošním roce ukázaly jako nejúčinnější). Žáci březnické základní školy však dlouhodobě patří, a to v rámci školních akcích, k vítaným hostům, slušným dětem a obecně k úspěšným uchazečům o další vzdělávání. Oproti občasným výrokům tak jako ředitel musím konstatovat, že vytváří pozitivní obraz školy a dělají jí i regionu Březnicka čest. Existují přirozeně výjimky, ale základní školství je nutno brát jako období, kdy se chyby objevují často a přirozeně, omyly je nutno ve zdravé míře tolerovat a malému člověku má být dána příležitost poznat sebe a najít si své místo ve světě a společnosti. 

     Poděkovat se však sluší i všem ostatním zaměstnancům školy, jejímu zřizovateli, dále partnerům (spolky, organizace, fondy aj.), rodičům a vůbec všem lidem, kteří se školního života v roce účastnili. Bez jejich ochoty, úsilí a energie své cíle škola naplnit nemohla. 

     Díky všem výše uvedeným se, jak pevně věřím, podařilo naplnit ideu školního roku, která vychází dlouhodobě ze vzdělávací politiky ČR, podmínek a nároků regionu, ale také z možností a potřeb žáků, či cílů, které jsme si sami vytyčili. Jistě, nepodařilo se vše, ale pokusili jsme se a pokoušet se budeme dále. Věřím, že bohatší o tolik cenné zkušenosti.

     Závěrem bych rád všem dětem popřál krásné prázdniny plné radosti, zážitků a příležitostí nadechnout se a volně – svobodně se rozběhnout. Všem dospělým přeji příjemné letní dny s příležitostí se nadechnout, zastavit, odpočinout si a plnými doušky vychutnat benefity letní dovolené.

                                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Miroslav Bělka