E- výuka 2020-2021

Český jazyk 8.B, J. Hlaváčová

Publikováno: 1.11.2020 Autor(ka): Jarmila Hlaváčová

Čtvrtek 22. 4. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Realismus

Učivo: K. H. Borovský

Cíle/výstupy: - seznamuje se snovými literárními pojmy - satira, epigram, alegorie

                       - pracuje s textem, vyhledává informace 

Zápis do sešitu: /files/editor/23/1_K.-H.-Borovsky.pdf

Na hodinu si připravte Hravou literaturu.

 

Středa 21. 4. Online výuka v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Složitá souvětí

Cíle/výstupy: - zvládá interpunkci v souvětí

                       - znázorní graficky stavbu souvětí

Na hodinu si připravte učebnici a školní sešit

 

Pondělí 19. 4.

Téma: Pravopis

Učivo: Opakování základních pravopisných jevů

Cíle/výstupy: - zvládá pravopis lexikální, tvaroslovný i skladební

Zadání: Učebnice str. 49, cv. 2 - doplňte předpony s/z, cvičení napište a zašlete ke kontrole do úterý 20. 4. do 18 hod.

 

Pátek 16. 4.

Téma: Stylistická cvičení

Učivo: Odchylky od pravidelného skloňování

Cíle/výstupy: - správně skloňuje označení částí lidského těla

                       - procvičuje vzory podstatných jmen

Zadání: Pracovní sešit str. 74, cv. 7

             Cvičení nemusíte opisovat celé. Vypište jen výrazy v závorkách, které jste dali do správných tvarů a zašlete ke kontrole do pondělí 19. 4.

 

Čtvrtek 15. 4. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Souřadné spojení vedlejších vět

Cíle/výstupy: - osvojí si souvětí se souřadným spojením vedlejších vět

 

Středa 14. 4. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Realismus

Učivo: B. Němcová

Cíle/výstupy: - seznámí se s dílem B. Němcové

Na hodinu si připravte zápis k realismu v literárním sešitě, Hravou literaturu na str. 29 a Pracovní sešit s vyřešeným jazykovým rozborem.

 

Pondělí 12. 4.

Téma: Skladba

Učivo: Složité souvětí

Cíle/výstupy: - zvládá interpunkci v souvětí

Zadání: Pracovní sešit str. 47, cv. 4a-k

Vyřešte všechny úkoly tohoto jazykového rozboru. Správnost řešení si zkontrolujeme ve středu na online hodině - neposílejte.

 

Pátek 9. 4.

Téma: Realismus v české literatuře

Učivo: Božena Němcová

Cíle/výstupy: - seznamuje se s představiteli českého realismu

Zápis do sešitu: /files/editor/23/Realismus-v-ceske-literature.pdf

Zadání: Z přiložené prezentace si pořiďte výpisky ze života B. Němcové (dílo zpracujeme při online hodině). Zápis do sešitu a výpisky posílat nemusíte, připravte si je na středu.

 /files/editor/23/Bozena-Nemcova.pdf

 

Čtvrtek 8. 4. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Skladba

           Opakování pravopisu

Učivo: Souřadné poměry mezi vedlejšími větami

Cíle/výstupy: - chápe vztah souřadnosti mezi vedlejšími větami

                       procvičuje základní pravopisné jevy

 

Středa 7. 4. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

Cíle/výstupy: - chápe vztah souřadnosti mezi větnými členy

                       - zvládá odchylky ve skloňování podst. jmen

 

Středa 31. 3. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Velikonoční zvyky a tradice

Učivo: Tematický jazykový rozbor

Cíle/výstupy: - vyhledává informace na internetu

                       - připomíná si velikonoční zvyky a tradice

 

Pondělí 29. 3.

Téma: Velikonoce

Učivo: Tematický jazykový rozbor

Cíle/výstupy: - porozumí čtenému textu

                       - vyhledává informace na internetu

                       - připomíná si velikonoční lidové tradice

Zadání: /files/editor/23/1_Pracovni-list-Velikonoce-8-9.pdf

Přiložený pracovní list vypracujte na středeční online hodinu, abychom mohli provést společnou kontrolu. NEPOSÍLEJTE.

 

Pátek 26. 3.

Téma: Realismus

Učivo: H. Ch. Andersen: Děvčátko se sirkami

Cíle/výstupy: - doplní vhodná synonyma

                       - orientuje se v textu ( rozhodne o pravdivosti tvrzení)

                       - najde vhodná slova, aby byl zachován rým

Zadání: Hravá literatura - str. 22, 23: H. Ch. Andersen: Děvčátko se sirkami (Vypracujte úkoly k textu 1-12)

Termín - pondělí 29. 3. Neposílejte, kontrolu provedeme společně.

 

Čtvrtek 25. 3. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Souvětí podřadné a souřadné

Cíle/výstupy: - zvládá interpunkci v souvětí

                       - určuje druhy vět vedlejších a významové poměry mezi VH

Zadání z online hodiny: Pracovní sešit str. 26, cv. 6 - Věty převeďte do množného čísla a napište do školního sešitu. Pošlete do pátku 26. 3. do 18 hodin. Mějte se krásně.

 

Středa 24. 3. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Komunikace a sloh

Učivo: Subjektivně zabarvený popis (Líčení)

Cíle/výstupy: - posiluje vztah k přírodě

                        - hledá v textu jazykové prostředky

Připravte si slohový sešit a učebnici.

 

Pondělí 22. 3. 

Téma: Popis

Učivo: Líčení - Subjektivně zabarvený popis

Cíle/výstupy: - posiluje vztah k přírodě, k domovu, k místu, které dobře zná

                       - využívá vhodné jazykové prostředky

Zadání: Ve středu na online hodině budeme s tímto slohovým útvarem pracovat. Připravte si proto do slohového sešitu základní definici líčení (Uč. str. 119 - malá růžová tabulka) a hlavní jazykové prostředky, které jsou pro tento slohový útvar důležité (Uč. str. 120 - výpisky z růžové tabulky - metafora, metonymie, epiteton....). Pro srovnání si přečtěte obě ukázky žákovských prací - V žáru letního slunce na str. 119 a 120. Je to příprava na středu.

 

Pátek 19. 3.

Téma: Realismus

Učivo: N. V. Gogol: Revizor

Cíle/výstupy: - zamýšlí se nad obsahem úryvků dramatu

Zápis do literárního sešitu: /files/editor/23/Realismus-8.pdf

Zadání: Výše uvedený zápis si přeneste do literárního sešitu. V Hravé literatuře na str. 20 si přečtěte úryvek z divadelní hry Revizor a zpracujte otázky pod textem. Zápis i vyřešené otázky pošlete ke kontrole do úterý 23. 3. do 18 hod.

 

Čtvrtek 18. 3. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Základní a rozvíjející větné členy, shoda přísudku s podmětem

Cíle/výstupy: - prohlubuje znalosti v orientaci ve větě jednoduché

 

Středa 17. 3. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Spojovací výrazy v souvětí

Cíle/výstupy: - orientuje se ve složitějším souvětí

Připravte si ke kontrole vypracovaný úkol cv. 2 a 4 na str. 43 v Pracovním sešitě.

 

Pondělí 15. 3.

Téma: Skladba

Učivo: Spojovací výrazy v souvětí

Cíle/výstupy: - rozliší spojky souřadicí a podřadicí

Zadání: Pracovní sešit str. 43, cv. 2 a cv. 4 také na str. 43. Obě cvičení si připravte na středu na online hodinu, neposílejte. 

 

Pátek 12. 3.

Téma: Skladba, pravopis

Učivo: Grafické znázornění větných členů, shoda přísudku s podmětem

Cíle/výstupy: - orientuje se ve vztazích větných členů

Zadání: Učebnice str. 76, cv. 10 - Běda lháři (napište 7 řádků po slovo bědování), doplňte chybějící písmena a u první věty proveďte grafické znázornění větných členů (zakreslete podmět, přísudek, předmět, přívlastek..... samostatně pod napsané pravopisné cvičení). Pošlete ke kontrole do neděle dopoledne). Budu známkovat!

 

Čtvrtek 11. 3. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Romantismus

Učivo: K. J. Erben

Cíle/výstupy: - sleduje jazyk a umělecké prostředky tohoto období

Zadání: Kontrola vyřešených úkolů v Hravé literatuře str. 16 a 17

 

Středa: 10. 3. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Prohlubování znalostí v určování druhů vedlejších vět

Cíle/výstupy: - rozlišuje souvětí souřadné a podřadné

Připravte si ke kontrole pracovní list z pondělí 8. 3.

 

Pondělí 8. 3.

Téma: Skladba

Učivo: Souvětí podřadné - druhy vět vedlejších

Cíle/výstupy: - utvrzuje spojovací výrazy u vedlejších vět

Zadání: /files/editor/23/PL-8-vedlejsi-vety.pdf

Vypracovaný úkol pošlete do úterý 9. 3. do 18 hodin. Děkuji.

 

Pátek 5. 3.

Téma: Romantismus

Učivo: K. J. Erben

Cíle/výstupy: - vyhledává v textu básnické prostředky

Zadání: V Hravé literatuře si postupně přečtěte na str. 16 a 17 úryvky z balad Vodník a Svatební košile a odpovězte na otázky. Úkol vypracujte do středy 10. 3., abychom mohli ve čtvrtek provést kontrolu na online hodině.

 

Čtvrtek 4. 3. Online hodina v 10:50 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Souvětí souřadné a podřadné

Cíle/výstupy: - rozliší druhy vět vedlejších a druhy poměrů u hlavních vět

 

Středa 3. 3. Online hodina v 8.00 hod

Téma: Skladba, pravopis

Učivo: Všestranný jazykový rozbor

Cíle/výstupy: - prověřuje znalosti z pravopisu a skladby

Připravte si ke kontrole Jazykový rozbor (PS 8/74)

Učebnice - psaní velkých písmen (Uč. 3/49)

 

Pondělí 1. 3.

Téma: Pravopis

Učivo: Psaní velkých písmen

Cíle/výstupy: - utvrzuje znalosti učiva o psaní velkých písmen

Zadání: Učebnice str. 49, cv. 3

Rozhodněte, kde v jednotlivých spojeních užijete velká písmena a cvičení napište do školního sešitu. Zkontrolujeme ve středu na online hodině - neposílejte.

 

Pátek 26. 2. 

Téma: Stylistická cvičení

Učivo: Všestranný jazykový rozbor

Cíle/výstupy: - orientuje se ve stavbě věty jednoduché a souvětí

                        - nahrazuje nespisovné výrazy spisovnými

Zadání: V Pracovním sešitě na str. 74 vypracujte Jazykový rozbor - cv. 8 (všechny úkoly) do úterka 2. 3., abychom mohli ve středu provést kontrolu na online hodině. Své řešení neposílejte.

 

Čtvrtek 25. 2. Online hodina v 10.50

Téma: Romantismus v české literatuře

Učivo: K. H. Mácha

Cíle/výstupy: - sleduje umělecké prostředky tohoto období

 

Středa 24. 2. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Prohlubování znalostí v určování druhů vedlejších vět

Cíle/výstupy: - určuje druhy vedlejších vět

 

Pondělí 22. 2.

Téma: Skladba

Učivo: Přísloví a rčení

Cíle/výstupy: - porozumí významu rčení

Zadání: Dnes budete luštit tajenku z popletených rčení. V Pracovním sešitě na str. 40 vypracujte cvičení 5a. Pozorně si přečtěte návod pod textem Konec debaty a podle pokynu pracujte. Řešení neposílejte, zkontrolujeme si ho ve středu na online hodině.

 

Pátek 19. 2.

Téma: Romantismus v české literatuře

Učivo: K. H. Mácha

Cíle/výstupy: - sleduje jazyk a umělecké prostředky tohoto období

Zadání: /files/editor/23/Cesky-romantismus-8.pdf

Úryvek z filmu K. H. Mácha: Máj https://www.youtube.com/watch?v=EYajIEtEb3g

 

 

Čtvrtek 18. 2. Online hodina v 11.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

Cíle/výstupy: - prohlubuje znalosti v určování větných členů

 

Středa 17. 2. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

Cíle/výstupy: - určuje významové poměry mezi větnými členy

Připravte si ke kontrole DÚ cv. 2a, str. 73

 

Pondělí 15. 2.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

Cíle/výstupy: - orientuje se v různých typech výpovědí

Zadání: Významové poměry mohou být i mězi několikanásobnými větnými členy. Na základě prostudování tabulky na str. 72 v učebnici vypracujte cv. 2a na str. 73 do školního sešitu. Společnou kontrolu provedeme ve středu na online hodině. Neposílejte.

 

Pátek 5. 2.

Téma: Komunikace a sloh

Učivo: Odborný text (výklad)

Cíle/výstupy: - samostatně vyhledává informace

Zadání: V učebnici na straně 118 máte na obrázcích 12 památek zapsaných na seznamu UNESCO. Do slohového sešitu si vypište do dvou sloupců všechny památky, jak jdou podle obrázků za sebou. Vyberte si jednu památku a dohledejte k ní na internetu základní informace. Rozsah - půl stránky vašeho sešitu. Kontrolu provedeme společně, neposílejte.

 

Čtvrtek 4. 2. Online hodina v 11.00 hod

Téma: Stylistická cvičení

Cíle/výstupy: - přemýšlí nad významy slov

                       - rozvíjí slovní zásobu

Připravte si Pracovní sešit str. 73 a Hravou literaturu - A. S. Puškin

 

Středa 3. 2. Online hodina v 8.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - orientuje se v různých typech výpovědí

Pomůcky: Učebnice, Pracovní a školní sešit

Pranostiky - vyhledejte informace k třem pojmům souvisejícím s masopustem: /files/editor/23/Pranostiky-unor.pdf

 

Pondělí 1. 2.

Téma: Procvičování probraného učiva

Cíle/výstupy: - prohlubuje probrané učivo

Zadání: V níže přiloženém odkazu procvičujte tato témata:

Doplňování do textu: Pravopis přídavných jmen

                                   Poměry mezi souřadně spojenými větami

ANO/NE: Pravopis v koncovkách

Přetahování: Významové poměry a spojovací výrazy

Odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik?page=13

Zadaná témata procvičujte samostatně, výsledky neposílejte.

 

Čtvrtek 28. 1.

Téma: Komunikace a sloh

Učivo: Stylistická cvičení

Cíle/výstupy: - chápe významy slov

Zadání: Dnes budete pracovat s Pracovním sešitem na str. 73 (pro chytré hlavy). Přemýšlejte nad významy slov a vyplňte cvičení 1-3. Tato cvičení vám odhalí, někdy úsměvně, krásu češtiny. Úkol neposílejte.

Přeji vám krásné jednodenní prázdniny a budu se na vás těšit příští týden. JH

 

Středa 27. 1. Online hodina v 8.00 hod

Téma: Skladba

Učivo: Test z významových poměrů mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - prověřuje znalosti ze souřadných poměrů

 

Pondělí 25. 1.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - orientuje se ve složitějších souvětích

Zadání: Dnes si znovu procvičíme vztahy mezi hlavními větami. Do středy vypracujte na online hodinu cv. 23 na 69. straně v učebnici (do školního sešitu). Postupujte podle zadání. Vzor: Film, který jsi mi doporučil, se mi líbil, ale podruhé bych už ho vidět nemusel.

Přípravu na online hodinu nepodceňte, bude test na významové poměry. Cv. 23 neposílejte.

 

Pátek 22. 1.

Téma: Romantismus

Učivo: A. S. Puškin: Evžen Oněgin

Cíle/ výstupy: - seznamuje se s dílem světového romantika

Zadání: Hravá literatura: A. S. Puškin: Evžen Oněgin - str. 9-11

Po přečtení ukázek vypracujte všechny úkoly. Společnou kontrolu provedeme ve středu na online hodině - neposílejte.

 

Čtvrtek 21. 1. Online hodina v 11.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi větami hlavními

Cíle/výstupy: - rozliší spojky jednotlivých poměrů

Úkol z dnešní online hodiny: Pracovní sešit str. 38, cv. 9

 

Středa 20. 1. Online hodina

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - chápe obsahovou souvislost mezi hlavními větami

 

Pondělí 18. 1. 

Téma: Pravopis

Učivo: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Cíle/výstupy: - prohlubuje znalosti z pravopisu

Zadání: V Pracovním sešitě na str. 29 vyplňte cv. 1, 2, 3 (nezdůvodňujte, pouze doplňte). Úkol vypracujte do středy na online hodinu, neposílejte.

 

Pátek 15. 1.

Téma: Skladba

Učivo: Spojovací výrazy v souvětí

Cíle/výstupy: - rozliší spojky souřadicí a podřadicí

Zadání: /files/editor/23/Spojky-souradici-8.pdf

 

Čtvrtek 14. 1. Online hodina v 11.00 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - chápe obsahovou souvislost mezi hlavními větami

                       - uvědomí si základní pravopisné jevy

Úkol z dnešní online hodiny: Pracovní sešit str. 36, 37/ cvičení 3.

Pošlete do pátku do 18 hod.

 

Středa 13. 1. Online hodina v 8.15 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi větami hlavními

Cíle/výstupy: - rozliší souvětí souřadné a podřadné

                       - osvojí si spojky souřadicí

Na začátek online hodiny si připravte ke kontrole vyřešené úkoly z Hravé literatury na str. 7, 8

Úkol z dnešní online hodiny: Pracovní sešit str. 31, cv. 1 - opravit chyby přímo do textu. (Neposílejte)

 

Pondělí 11. 1.

Téma: Skladba

Učivo: Souvětí souřadné - Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - chápe obsahovou souvislost mezi hlavními větami

Zadání: 1) Naučte se vyjmenovat spojky prvních čtyř významových poměrů, jak je máte uvedeny v zápisu z minulé hodiny.

2) Z učebnice na str. 49 napište do školního sešitu cv. 1 (na známku). Zašlete ke kontrole do úterý 12. 1. do 18 hodin. Kdo má obavu, že jeho "krasopis" nepřečtu, může napsat na počítači. Ve středu se uslyšíme na online hodině.

 

Pátek 8. 1. 

Téma: Romantismus

Učivo: H. Heine, W. Scott

Cíle/výstupy: - sleduje jazyk a umělecké prostředky tohoto období

Zadání: /files/editor/23/Romantismus-8.pdf

 

Čtvrtek 7. 1. online hodina v 11 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Významové poměry mezi hlavními větami

Cíle/výstupy: - seznámí se s pojmy týkajícími se souvětí souřadného

                       - chápe obsahovou souvislost mezi hlavními větami

 Zápis do sešitu: /files/editor/23/Pomery-8.pdf

 

Středa 6. 1. online hodina v 8.15 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Vedlejší věta přísudková a doplňková

Cíle/výstupy: - určuje druhy vedlejších vět

                       - zvládá interpunkci v souvětí

 

Pondělí 4. 1. 2021

Téma: Skladba

Učivo: Souvětí, druhy vět vedlejších

Cíle/výstupy: - prohlubuje učivo o druzích vět vedlejších

Zadání: Milí osmáci, dnešní pracovní list bude ohlédnutím za nedávnými Vánocemi. Zadaný úkol s nimi totiž tematicky souvisí.

/files/editor/23/VV-vanocni-tematika-8.pdf

 

Pátek 11. 12. Online hodina - český jazyk v 8. 15 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Věta jednoduchá a souvětí

 

Středa 9. 12.

Téma: Skladba

Učivo: Věta jednoduchá a souvětí

Cíle/výstupy: - orientuje se ve stavbě věty jednoduché

                       - nahrazuje větné členy vedlejšími větami

Zadání: Zopakujte si učivo o větě jednoduché a druzích vedlejších vět v učebnici na straně 50 a 51. Pak vypracujte do školního sešitu cvičení 2 na straně 52. (Přepište souvětí, podtrhněte věty hlavní a určete druhy vět vedlejších. Kontrolu provedeme v pátek na on - line hodině, neposílejte).

 

Pondělí 7. 12.

Téma: Pravopis

Učivo: Psaní předložek s, se, z , ze

Cíle/výstupy: - zvládá základní pravopisné jevy

Zadání: Z růžové tabulky v učebnici na straně 44 si zopakujte pravidla, s kterými pády se pojí předložky s a z. Na známku vypracujte do školního sešitu cvičení 12a na straně 45 a pošlete ke kontrole do úterý 8. 12. do 18 hodin. Prosím, pište čitelně a zkontrolujte si fotografii, kterou mi posíláte. Často bývá nekvalitní. Toto učivo není náročné, tak doufám, že budou samé pěkné známky.

 

Pátek 27. 11.

Téma: Preromantismus

Učivo: F. L. Čelakovský: Toman a lesní panna

Cíle/výstupy: - seřadí sloky básně podle časové posloupnosti

                        - opakuje druhy rýmů

Zadání: Zhlédni na youtube kreslený film Toman a lesní panna: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cIloVDQo0E

Úkol: V Hravé literatuře na str. 6 vyřeš úkoly na základě přečteného textu. Řešení ke kontrole neposílejte, zkontrolujeme příští týden ve škole.

 Řešení J. W. Goethe: Faust: /files/editor/23/Faust.pdf

Řešení k slovesnému vidu ze středy 25. 11. /files/editor/23/Slovesny-vid-reseni.pdf

 

 

Čtvrtek 26. 11.

Téma: Tvarosloví

Učivo: Slovesný vid

Cíle/výstupy: - rozliší ohraničenost a neohraničenost děje

Zadání: V odkazu testy.mzs-vb.cz vypracuj testy č. 448 (urči slovesný vid D/N), procvičuj pravopis v testech č. 195, 166.

Do školního sešitu zapište jen chybné odpovědi. Zkontrolujeme společně, neposílejte.

 

Středa 25. 11.

Téma: Tvarosloví

Učivo: Slovesný vid

Cíle/výstupy: - vytvoří vidové dvojice

Zadání: /files/editor/23/Slovesny-vid-8.pdf

Zopakujte si informace o slovesném vidu a vypracujte přiložený pracovní list. Fotografii úkolu zašlete do pátku 27. 11. ke kontrole.

 

Pondělí 23. 11.

Téma: Slohový výcvik

Učivo: Výklad

Cíle/výstupy: - formuluje přesně a výstižně své myšlenky

                        - připravuje prezentaci výkladu

Zadání: Termín dokončení výkladu se blíží (pondělí 30. 11.). Věřím, že většina z vás má práci již hotovou, ale týden ještě máte na případné dokončení či vylepšení. Dnes mi prosím pošlete (stačí sms) téma vašeho výkladu, abych měla přehled, jaká témata nás čekají. Děkuji, J. Hlaváčová.

 

Pátek 20. 11.

Téma: Preromantismus

Učivo: J.W. Goethe

Cíle/výstupy: - seznamuje se s představiteli německého preromantismu

                       - interpretuje smysl díla

Zadání: /files/editor/23/Preromantismus-8.pdf

 

 

Středa 18. 11. a čtvrtek 19. 11.

Děti, tento týden jsem zrušila všechna online setkání z českého jazyka. Budete pracovat distanční formou.

Téma: Pravopis - psaní i/y v koncovkách

Cíle/výstupy: - využívá poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu

Zadání: Během těchto dvou dnů si vypracujte v Pracovním sešitě všechna cvičení (1-5) na str. 24-25. Ke kontrole pošlete do pátku 20.11. jen cvičení 4 na str. 25.

Děkuji. J. Hlaváčová

 

Pondělí 16. 11.

Téma: Slohový výcvik

Učivo: Výklad

Cíle/výstupy: - formuluje přesně a výstižně své myšlenky

                       - připraví si výklad formou prezentace na dané téma

Zadání: V dnešní hodině pracujte na zadaném výkladu, který budete prezentovat ústní formou ve škole. Termín - konec listopadu.

 

Pátek 13. 11.

Téma: Osvícenství

Učivo: D. Defoe: Robinson Crusoe

Cíle/výstupy: - popisuje strukturu a jazyk literárního díla

Zadání: V pracovním sešitě Hravá literatura str. 3-4 odpovězte na otázky na základě přečteného textu. Řešení neposílejte, kontrola proběhne ve středu 18. 11.

 

 Čtvrtek 12. 11.

Online hodina v 11 hod.

Téma: Tvarosloví - Slovesný vid

Kontrola literárního úkolu z minulého týdne

Úkol z dnešní online hodiny na známky - Pracovní sešit str. 26, cv. 8 (Pošlete do pátku 13. 11. do 18 hodin)

 

Středa 11. 11.

Online hodina v 8.15 hod.

Téma: Tvarosloví - Slovesný vid

Pomůcky: učebnice, školní a pracovní sešit

 

Pondělí 9. 11.

Téma: Slohový výcvik

Učivo: Výklad

Cíle/výstupy: - formuluje přesně a výstižně své myšlenky

                        - osvojí si zásady odborného textu

Zadání: /files/editor/23/Vyklad-8.pdf

 

 

Pátek 6. 11.

Téma: Osvícenství

Učivo: Cestopis: J. Swift: Gulliverovy cesty

Cíle/výstupy: - popisuje strukturu a jazyk literárního díla

Zadání: /files/editor/23/Osvicenstvi.pdf

 

Čtvrtek 5. 11. Online hodina v 10.50 hod.

Téma: Skladba

Učivo: Skloňování cizích vlastních jmen

 

Středa 4. 11.

Téma: Tvarosloví

Učivo: Skloňování cizích vlastních jmen

Cíle/výstupy: - používá tvary cizích vlastních jmen ve větách

ON-LINE hodina v 8.00 hod. (Připravte si učebnice a sešity)

 

Pondělí 2. 11.

Téma: Tvarosloví

Učivo: Skloňování cizích vlastních jmen

Cíle/výstupy: - osvojí si skloňování cizích vlastních jmen podle domácích vzorů

                       - tvary jmen používá ve větách

Zadání: /files/editor/23/Sklonovani-cizich-vlastnich-jmen-8.pdf

 V aktualitách třídy máte nový rozvrh platný od úterý 3. 11. V pondělí se učí podle stávajícího rozvrhu, který jste měli do podzimních prázdnin.

 

Středa 21. 10.

On - line hodina na Teams v 8.00 hod.

Téma: Obohacování slovní zásoby

Učivo: Skloňování obecných jmen přejatých

Cíle/Výstupy: - nahrazuje cizí slova v textu českými výrazy

                       - zjišťuje význam a původ cizích slov

Na hodinu si připravte: učebnici, školní a pracovní sešit.

 

Pondělí 19. 10.

Téma: Skladba

Učivo: Druhy vět vedlejších

Cíle/Výstupy: - orientuje se v souvětí podřadném

                       - určuje druhy vedlejších vět

Zadání: /files/editor/23/Druhy-vet-vedlejsich-8.pdf

Termín odevzdání: středa do 18. hod.

Připomínám on- line hodina z Čj - středa v 8.00 hod.

Řešení k literárnímu úkolu Kryštof Harant: /files/editor/23/Reseni-Krystof-H.-8.pdf

 

Pátek 16. 10.

Téma: Renesance v českých zemích

Učivo: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Cíle/výstupy: - seznamuje se s představiteli české renesance

                       - řeší úkoly na základě porozumění textu

 Motivační video: https://www.youtube.com/watch?v=Qx4vPqX-AAo

Zadání: /files/editor/23/Ceska-renesancni-literatura.pdf

Termín odevzdání: pondělí 19. 10.

 

Středa 14. 10. Online hodina v 8.00 hod.

Připravte si: Učebnici  a školní sešit

 

Pondělí 12. 10.

Téma: Tvarosloví

Učivo: Skloňování obecných jmen přejatých

Cíle/výstupy: zjišťuje význam a původ cizích slov

                      osvojí si skloňování podle domácích vzorů

Podle rozvrhu na týden od 12. 10. do 16. 10. máte český jazyk pouze třikrát. Na úterý 13. 10. přikládám zápis do školního sešitu, ve středu mám naplánovanou on line hodinu na Teams v 8.00 hod. a v pátek dostanete úkol na literaturu.

Zápis do sešitu: /files/editor/23/Obecna-slova-prejata.pdf

Ústně si doplňte cvičení 2a v učebnici na str. 22. Nic neposílejte.