Informace k distanční výuce

Publikováno: 2.11.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, zveřejňujeme několik doplňujících informací k distanční výuce žáků, která trvá po dobu opatření:

  1. Distanční (dálková) výuka probíhá:
  • v podobě online - synchronní (přímé) = přes "kameru a mikrofon" v určeném čase (v aplikaci Teams - 2. stupeň, či přes webový prohlížeč na základě odkazu - 1. stupeň). Tato výuka není v odůvodněných případech (lékař, nefunkčního internetu a jiné objektivní důvody) povinná, je však důrazně doporučena. Žák má možnost účastnit se přímé komunikace, výkladu, vzájemných diskusí, prezentací apod., klást dotazy a žádat vysvětlení. Pokud se jí žák nemůže účastnit, nic se neděje, je však i tak povinen splnit úkoly a povinnosti dané hodiny a osvojit si učivo. Pokud žák úkoly neodevzdá, znamená to, že se výuky neúčastní a škola může vyžadovat omluvenku. Tato skutečnost je současně zohledněna v rámci zpětné vazby a hodnocení žáka.
  • v podobě online - asynchronní (nepřímá) = přes internet bez přímého spojení s vyučujícím a spolužáky (např. zadání pro samostatnou práci, online testy a kvízy, zhlédnutí demonstračního videa aj.). Doporučeno je pracovat v době dané rozvrhem, žák si však může také sám rozvrhnout dobu učení a práce - pokud dodrží závěrečný termín plnění (odevzdání). S přibývajícím věkem žáka tento styl výuky převažuje.
  • v podobě offline = pro žáky, kteří nemají zařízení ani internetové připojení. Probíhá formou zadání a úkolů v tištěné podobě, které si žák (zástupce) vyzvedává v určeném čase na vrátnici školy (tam je povinnost splněné úkoly opět odevzdat). Tato forma může být doplněna oboustrannou telefonickou komunikací.

VEŠKERÁ ZADÁNÍ, UČIVO, ÚKOLY A DALŠÍ INFORMACE JSOU VYUČUJÍCÍ POVINNI VŽDY ZVEŘEJŇOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY! PROTO INFORMACE K VÝUCE DANÉHO DNE HLEDEJTE ZDE - sekce E-výuka 2020-2021.

  1. Rozvrhy distanční výuky probíhají podle rozvrhu, který je umístěn vždy na webových stránkách školy v sekci dané třídy (ZDE). 
  • na 1. stupni zůstává obvykle rozvrh od 2. listopadu nezměněn (vyučující s předstihem informují o případném "kamerovém" spojení, dělení skupin aj.)
  • na 2. stupni se od 2. listopadu rozvrh upravuje - barevně jsou vyznačeny hodiny, v kterých mohou vyučující využít online - synchronní výuky. Tato výuka nepřesáhne v daný den 3 vyučovací hodiny v celkovém součtu. Vyučující zveřejní případné změny nejpozději do 8:00 daného dne. O online (kamerové) výuce informuje vyučující žáky opět na webových stránkách a také v aplikaci Teams - žákům přijde na žákovský účet e-mail).

ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE ŽÁKŮ JSOU V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY VYUČOVÁNY PROFILOVÉ PŘEDMĚTY (ČJ, MAT, JAZYKY) A NAUKOVÉ PŘEDMĚTY. VÝCHOVY NEJSOU MOMENTÁLNĚ VYUČOVÁNY.

  1. Distanční výuka je nastavena záměrně podle rozvrhu tak, aby žák dodržoval pevný pracovní režim a každý den měla jeho činnost řád- aby se žák mohl s předstihem připravit na výuku, upevňoval svoji pracovní morálku a návyky. Žák (1. i 2. stupně) by měl vstávat a připravovat se jako na běžnou výuku, pracovat od 8:00 do doby dané rozvrhem či zadáním. Ideální je, pokud se žák učí a plní úkoly v čase stanoveném pro daný předmět (s výjimkou domácích úkolů, motivačních her a cvičení). Během vyučovacích hodin určených rozvrhem jsou žákům ihned k dispozici vyučující předmětu (i mimo online výuku přes kameru) na e-mailu, případně přes telefon, Teams aj. 

DISTANČNÍ VÝUKA SE SNAŽÍME PŘIZPŮSOBIT MOŽNOSTEM A POTŘEBÁM ŽÁKŮ. SOUČASNĚ JE VŠAK PRO VŠECHNY ŽÁKY POVINNÁ.

  1. Pro rodiče jsou stanoveny konzultační hodiny - zejména pro případ telefonního hovoru či videohovoru. V době výuky stanovené rozvrhem je vyučující povinen se věnovat žákům.
  2. Žákům se speciálním výchovnými a vzdělávacími potřebami či žákům ohroženým školní neúspěšností pomáhají při práci asistentky pedagoga. Jedná se o oficiální pedagogické pracovníky, kteří spolupracují s třídním učitelem či dalšími vyučujícími. Proto žáci nejen využívají jejich pomoci, ale současně dbají jejich pokynů.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit. Situace je stále v mnohém nová a pro všechny strany náročná. Rádi se Vám pokusíme pomoci, poradit či řešit vzniklou obtíž ve vzdělávání.