Informace k docházce žáků 1. stupně

Publikováno: 19.5.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

            od pondělí 25. května 2020 bude žákům prvního stupně umožněna osobní přítomnost ve škole.

 PODMÍNKY DOCHÁZKY

            Podmínkou bylo přihlášení žáka k docházce do 18. května.

            Podmínkou pro umožnění přítomnosti žáka od 25. května je:

  • Splnění zdravotních požadavků a odevzdání Čestného prohlášení 25. května. Čestné prohlášení Vám bude zasláno na e-mail, je přílohou totoho sdělení (viz konec), případně je k vyzvednutí na vrátnici školy. Čestné prohlášení odevzdá každý žák své vyučující.
  • Vybavení žáka 2 ks roušek a sáčkem na jejich odkládání.

 VSTUP DO ŠKOLY A JEJÍ OPOUŠTĚNÍ

            Žáci budou vstupovat do školy určenými vchody (informaci obdrží první den, kdy si je vyučující budou před školou vyzvedávat) a po přezutí odejdou do určené třídy. O dalších opatřeních (mytí rukou apod.) žáky vyučující poučí s ohledem na jejich věk.

             Po ukončení výuky se žáci nemohou ve škole zdržovat. Opustí školu určeným východem. Převzetí žáka rodičem probíhá u vrátnice. V případě využití odpolední části vyučování prosíme o vyzvedávání v celé hodiny (pokud tomu nebrání závažné skutečnosti). Vstup rodičům do školy je na základě opatření zakázán, proto si rodič vyžádá své dítě u pracovníka vrátnice.

ROZVRŽENÍ ČINNOSTÍ

Dopolední část bude věnována výuce (8:00 – 12:00).

Odpolední část je věnována zájmovým činnostem (12:00 – 16:00). Žáky předá vyučující žáků určené vychovatelce.

Skupinky byly utvářeny s ohledem na počet žáků a dobu přítomnosti ve škole. Snahou bylo ponechat žáka u své paní učitelky – ne vždy to však bylo organizačně možné. Skupinky budou podle pravidel Ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (vydaného MŠMT dne 30. 04. 2020) maximálně patnáctičlenné. Složení skupin musí být neměnné.

Skladbu vyučovaných předmětů stanovují vyučující prvního stupně. Důraz je kladen na hlavní předměty. Výchovné předměty budou zařazovány jako motivační, hygienické prvky výuky. Cizí jazyk (3. – 5. ročník) bude probíhat dle přípravy vyučujících anglického jazyka.

Pro žáky, kteří se docházky neúčastní, zůstává k dispozici distanční forma výuky.

STRAVOVÁNÍ

Činnost školního bufetu není povolena, prosíme Vás proto o vybavení žáka svačinou a nápojem.

Školní obědy jsou nabízeny. V případě zájmu si rodič obědy u vedoucí jídelny (paní P. Flíčková) přihlásí.

Žáky po skupinkách odvede a dohled zajistí zaměstnanec školy. Stravování bude probíhat podle předepsaných hygienických podmínek a podle rozpisu.

OSTATNÍ            

V případě cesty do školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními a dále výše uváděným dokumentem Ochrana zdraví a provozu základních školy (najdete na www.zsbreznice.cz).

Žáci, kteří pravidla nebudou splňovat, nemusí být do školy vpuštěni. Toto současně platí pro všechny osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pro osoby vykazující příznaky daného infekčního onemocnění je určena místnost. Tohoto žáka je rodič povinen si po oznámení skutečnosti neprodleně vyzvednout.

Důraz bude ve škole kladen zejména na dezinfekci povrchů, úklid předepsanou formou, pravidelné mytí rukou. Žákům budou k dispozici virucidní mýdla, jednorázové ručníky a dezinfekce. Prosím Vás, pomozte nám poučit své děti tak, aby zejména desinfekční prostředky žáci používali s rozvahou a tak, aby neohrožovali své zdraví.

Ohledně dalších dotazů se obracejte na třídní vyučující.                  

V Březnici dne 19. 05. 2020                                                                                                                                  

Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Přiložené soubory ke stažení