Závěrečné slovo

Publikováno: 29.6.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení čtenáři,

  na konci školního roku se obvykle sluší říci, že jsme úspěšně v cíli a vše bylo řádně splněno. Leč výjimka potvrzuje pravidlo, a tak letošní školní rok se více hodí ukončit slovy: Udělali jsme, co jsme mohli, ale přece jen není zcela hotovo. Opatření spojená s tolik skloňovaným COVID-19 vnesla do vzdělávání řadu netradičních postupů, změn, narušila tradiční způsoby vyučování. Situace přinesla řadu podnětů k zamyšlení, všechny nás nutila na jedné straně ke zpomalení až hybernaci, na straně druhé vyvíjela tlak na schopnost improvizovat, přizpůsobovat se a na kreativitu.

     I při letmém ohlédnutí zpět si lze vzpomenout, že ve chvílích nejpřísnějších restrikcí nezůstal v základním vzdělávání a povinné docházce z dosavadní rutiny kámen na kameni. Ve škole jsme se snažili najít nové cesty kontaktu mezi sebou pro virtuální setkání a porady, komunikační kanály směrem k žákům a zpět pro účely výuky na dálku. Naše počítače i telefony se plnily aplikacemi pro sociální sítě, pro práci s výukovými programy a portály. Zaběhnuté postupy – klamně zaručené a certifikované vysokoškolským vzděláním a posvěcené osvědčenou praxí - braly nezřídka za své. Cílem, ba nutností bylo během několika dní vytvořit jeden univerzální zdroj informací pro žáky, rodiče a další subjekty se školou spojené. Současně bylo třeba poskytnout v každém ročníku, v každé třídě a u každého vyučujícího prostor pro vlastní cesty a metody výuky, formy komunikace přizpůsobené složení tříd a možnostem rodin. Denní režim se zcela převrátil také rodinám. Většina rodičů se musela tak trochu rozkrájet, proměnit v multifunkční zařízení a spojit nároky spojené s domácností, výchovou a vzděláváním.  A žáci? Domnívám se, že těm absence režimu, spolužáků, interakce v rámci třídy aj. převrátila vše dosud známé. Cenná a užitečná zkušenost! Přesto si nemohu odpustit konstatování, že jedna stačila. Ačkoliv jsme se v naší škole nezaměřili jen na tolik doporučené opakování, ale učili se neustále novému, zůstává na mnoha místech vzdělávací plán nedokončený. Viditelně utrpěly některé pracovní návyky, dovednosti a znalosti v širších souvislostech. Největší hlad je však po osobním kontaktu, přímé komunikaci tváří v tvář a po přirozeném řádu dne, který umožňuje využívat času příjemně a užitečně zároveň. Viditelné jsou i velké rozdíly mezi žáky, které se při běžné výuce ve škole daří lépe korigovat.

     I přes veškeré zvláštnosti druhého pololetí muselo hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání proběhnout. Našim žákům, jejich rodičům a dalším osobám důležitým ve vzdělávání bylo nezbytné dát vědět, jaké úrovně žák ve svém vzdělávání dosáhl, co se podařilo a proč, či naopak, kde něco schází, jaké jsou příčiny případného neúspěchu a jak s tím lze účinně pracovat dál. V květnu jsme se proto rozhodli použít netradičně slovní hodnocení pro všechny žáky školy. Zdůrazněn zde byl přístup k práci a povinnostem, zájem o školní práci a učivo i kvalita výsledků. Nebylo vždy možné posoudit, jak samostatný žák při práci byl, ještě složitější bylo nezřídka na dálku posoudit, jaké možnosti a okolnosti v každé rodině panovaly. Žáci se proto zapojili v rámci sebehodnocení. Prostřednictvím elektronického formuláře hodnotili, jak se doma učí, jak jsou samostatní, zdali využívají pomoci (případně jaké) a jak vnímají své výsledky a svůj pokrok. Volit bylo možné odpovědi v různých úrovních. Vše pak doplnil návrh klasifikace (známkování), který se řídil doporučením MŠMT (v procentech vyjádřený význam podkladů pro hodnocení). Přehled si můžete prohlédnout v příloze za článkem. Samotné hodnocení na konci školního roku už proběhlo tradiční podobou vysvědčení, které využívá kombinace slovního hodnocení a klasifikace, na druhém stupni jen klasifikace. V případech hodných zřetele bylo vysvědčení doplněno komentářem. MŠMT současně vydalo prohlášení, které garantuje, že kromě zpětné vazby žákům a rodičům nebude mít závěrečné hodnocení význam pro další úkony v rámci škol. Přesto se domníváme, že i přes přivřené oko a značně omezenou výpovědní hodnotu je nutno hodnocení jistou váhu přikládat. Stojí za ním totiž práce mnoha lidí – žáků, učitelů a rodičů, navíc často za nesnadných podmínek. Všem jmenovaným patří poděkování za práci v celém školním roce 2019/2020.

     Děkujeme také zřizovateli školy, který nám byl, a to nejen v době opatření, podporou a zájem o činnost a rozvoj školy projevuje i nadále. Ocenit se sluší spolupráci s místními spolky, odbory úřadů a dalšími partnery školy. Vzpomenout musíme také řadu dobrovolníků – jednotlivců, kteří se podílí na pomoci při provozu a vzdělávání a jsou vždy ochotni nezištně podat pomocnou ruku.

     Všem žákům přejeme veselé prázdniny a těšíme se na ně v novém školním roce. Dospělým pak držíme pěsti, aby letní měsíce přinesly zasloužený odpočinek, radost a příjemně strávený čas v podobě dovolených.

Mgr. Miroslav Bělka a zaměstnanci ZŠ Březnice