Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Publikováno: 31.3.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Informace a podklady pro rodiče prvňáčků

Informace ke kartě ISIC

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti:

Budeme mít předškoláka ZDE

 

Podání žádosti k zápisu do ZŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky ZŠ Březnice 9dh8jqu),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. V ZŠ Březnice bude možné touto cestou podání následovně:
 • OD 23. 3. 2020 DO 8. 4. 2020 SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT DOKUMENTY (žádost o zápis k docházce, žádost o odklad, osobní dotazník - viz na konci stránky přílohou) NA VRÁTNICI ŠKOLY (pozor – úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu). DOKUMENTY JSOU TAKÉ KE STAŽENÍ NA WWW.ZSBREZNICE.CZ.
 • OD 13. 4. 2020 DO 20. 4. 2020 RODIČE ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ DOKUMENTY NA VRÁTNICI ZŠ BŘEZNICE.
 • V PÁTEK 24. 4. (OD 13:00 DO 15:00) A V SOBOTU 25. 4. 2020 (OD 10:00 DO 11:00) SI RODIČE VYZVEDNOU ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI ODKLADU. 

Pokud rodič bude žádat o odklad, kromě žádosti o odložení povinné školní docházky musí doložit také doporučení školského poradenského zařízení. V době mimořádných opatření jsou poradny uzavřeny. V takovém případě se nic neděje! RODIČ DOPORUČENÍ K ODKLADU NEMÁ, PROTO ŘEDITEL ŠKOLY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O ZÁPISU V TĚCHTO PŘÍPADECH PŘERUŠÍ DO DOBY VYDÁNÍ DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE NA 727 933 856 (p. Vaněčková).

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné DOLOŽIT:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (obvykle rozsudek soudu).

V případě rodných listů dětí platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových obcí ověřuje ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Formuláře k zápisu ke stažení:

žádost o přijetí

žádost o odklad

dotazník