Přestavby v ZŠ

Publikováno: 4.1.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

S novým rokem ožívají ve škole další činnosti zaměřené na modernizaci interiérů a zkvalitnění základních podmínek pro výchovu a vzdělávání. Dokončena je výstavba sociálních zařízení pro handicapované v novější přístavbě školní budovy. Důvodem pro tyto stavební a instalační práce byly nejen nároky vyplývající z principů společného vzdělávání (tzv. inkluze), ale také návaznost dalších stavebních úprav. V lednu 2019 začnou bourací a stavební práce spojené s instalací výtahu, tedy další etapou zajišťování bezbariérovosti školy. Tato fáze navazuje na vybudování nájezdových ramp. Ty jsou vhodným základem, samy o sobě však nestačí. Umožňují bezbariérový pohyb pouze směrem dovnitř a ven ze školní budovy a pohyb v přízemních částech a koridoru školy. Výtah bude instalován do novější přístavby. Důvodem je skutečnost, že se zde nachází školní jídelna, sociální zařízení pro handicapované, školní družina, umývárny a také odborné učebny. Nová přístavba navíc umožňuje zcela bezbariérový přístup z exteriérů. Pro výtah byly na základě potřeb a provozu zvoleny prostory dřívějších kabinetů. Ty zůstanou zachovány, zmenšeny však budou o rozměry výtahové šachty. Trakční technologie výtahu slibuje nízké nároky na provoz a údržbu a v neposlední řadě tichý chod. Kromě zpřístupnění prostor školy pohybově znevýhodněným žákům, přispěje také k pohybu s mobiliářem a těžší úklidové techniky. Je však opět podmínkou pro čerpání prostředků z dotačních programů určených na modernizace učeben. Finanční prostředky na pořízení a zbudování výtahu poskytne zřizovatel školy – město Březnice. Tímto děkujeme vedení města i zastupitelům za vstřícný a konstruktivní přístup, neboť se nejedná o malé náklady a jde o krok v mnoha ohledech inovativní.

Zahájena bude také poslední etapa modernizace elektroinstalací ve starší části budovy. Ta zahrnuje výměny elektrorozvodů a LED osvětlení v suterénu, ve sborovně a kancelářích vedení školy. Současný provoz zrekonstruovaných prostor dokazuje nejen úsporu, zvýšení funkčnosti, ale také možnost bezpečného využívání moderní techniky a elektrozařízení. V souvislosti s některými úpravami zvažuje ředitelství možnost udělení volna žákům školy v některém z květnových týdnů. Informace budou s předstihem zveřejněny.

Poslední, ale rozsahem i finanční náročností největší plánovanou akcí jsou modernizace školních dílen, žákovské kuchyňky a učebny fyziky.

Veškeré výše uváděné učebny jsou stále provozuschopné a využívané, avšak z důvodu havarijního stavu sítí, podlah a zastaralého mobiliáře i pomůcek jsou uplatňována výrazná omezení. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a na základě vyjádření odborného pracovníka BOZP a BOZ, vyjádření ČŠI ČR (Čj. ČŠIS-929/15-S ze dne 20. dubna 2015) i na základě hodnocení vedoucích předmětových komisí nelze tyto učebny hodnotit jako odborné ani jako učebny, které by poskytovaly potřebné zázemí pro plnění cílů ZV. V souvislosti s nároky na bezpečnost žáků, s požadavky ŠVP dle platného RVP ZV a politikou vzdělávání ČR je nutná modernizace a úprava všech výše uváděných učeben.

Finanční prostředky na tak rozsáhlou akci dlouho chyběly. Škola se však spolu se zřizovatelem zapojila žádostí do Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

MAS PODBRDSKO – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání                                                                                                       VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4). Právě z těchto fondů bude projekt překračující hodnotu 3 300 000 korun z větší části financován. I zde se zřizovatel školy – město Březnice – aktivně podílí finanční účastí, ale také pomáhá s poradenstvím a organizací akce.

Výše uváděné informace zveřejňujeme nejen proto, že máme velkou radost z vytvořených příležitostí, ostatně většina škol v republice, včetně okolních škol a školek doznává pozitivních změn a rozvoje, ale také proto, abychom rodiče a veřejnost informovali o dění a omezeních s tím spojených. Kvalita výuky nebude v těchto ohledech nijak omezena. Současně děkujeme všem zapojeným aktérům za spolupráci.

Mgr. Miroslav Bělka