Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice

Publikováno: 4.1.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

V roce 2018 se Základní škola Březnice přihlásila na základě výzvy Státního fondu životního prostředí ČR do dotačního projektu Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Hlavním důvodem je dlouhodobý záměr školy rekultivovat zahradu a areál a obnovit dnes již torzo unikátní učebny v přírodě, kterou se svým týmem vytvořil předchozí pan ředitel RNDr. Václav Sedláček. Škola byla se svým současným návrhem učebny, postaveným v některých ohledech na myšlenkách a práci pana doktora Sedláčka, úspěšná.

V následujících měsících dojde proto k odstranění některých dřevin, které si nezdravě konkurují nebo ohrožují bezpečnost, v krajních případech poškozují budovu školy. Občané by neměli být překvapeni skutečností, že dojde k odstranění přerostlých křovin, které nelze dále kultivovat, začínají být nejen nevzhledné, ale také nevhodné k výuce a jejich životnost je až trojnásobně překročena. S redukcí a výsadbou budou spojeny terénní úpravy.

Samotný projekt je koncipován a zaměřen na náplň výuky biologického rozsahu v živé formě venkovního prostředí – rostliny, stromy, ovocné druhy, také pedologie, geologie, zoologie se zaměřením na entomologii a s tím spojené praktické zapojení žáků do údržby, pěstování a dalších oborů výuky. Základem je učebna v přírodě čítající 21 tematických stanovišť, které budou tvořit páteřní vzdělávací osu. Jednotlivá stanoviště jsou navržena v zahradě podle předem připravené koncepce a utváří jednotnou stezku, která se bude věnovat vybraným tématům EVVO a současně souvislostem napříč vzdělávacími oblastmi. Koncepce i obsah by měly umožňovat využití v rámci formálního i neformálního vzdělávání na prvním a především na druhém stupni, možnost realizace projektů, případně i vzdělávání veřejnosti. Současně doplní naučené části a stezky ve městě. Pro jednotlivá témata jsou vytvořeny metodické listy, obrázky a pracovní listy.

Úprava areálu byla navržena ve spolupráci se zahradními architekty, vyučujícími přírodopisu a vedením školy. Části areálu budou propojeny parkovými chodníky pro pěší, novou výsadbu živých plotů a doplněny budou vzrostlé stromy v jiné druhové skladbě. Dále budou pro výsadbu dalšího sortimentu trvalek a dřevin využity svahové plochy, především v zadní části areálu, kde je problematická údržba sečení trávníků a tím dojde k jejich smysluplnému využití pro výuku žáků. V sousedství se stávajícími záhony pro pěstování léčivek, případně zeleniny bude založen ovocný sádek. Dále bude areál doplněn o hmyzí domeček, hmatový chodník a kompostér. V rámci výsadby zeleně je plánováno vysazení zhruba 1000 kusů stromů, keřů, rostlin široké druhové rozmanitosti. Cílem je seznámit žáky s co nejvyšším počtem zeleně a naučit je pečovat o druhy typické pro naše kraje. Tím by měla být doplněna teoretická výuka a použití obrazové dokumentace a zároveň vytvořena příležitost pro přímý vizuální a hmatový kontakt. Do projektu je proto zapojena celá plocha školního areálu, a to tak, aby tvořila celek s jednotlivými na sebe navazujícími částmi, které budou sloužit pro výuku environmentální výchovy.

Financování projektu je zajištěno finančními prostředky SFŽP ČR v poměru 85 % a základní školy 15 %. Údržba a případné běžné opravy budou zajišťovány žáky, provozními pracovníky ZŠ Březnice a technickými službami zřizovatele – města Březnice. Tak je tomu i v současné době.

Mgr. Miroslav Bělka