Pokyn ředitele školy k zabezpečení školy

Publikováno: 28.8.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

Č. j.: 124/2015

 

Pokyn ředitele školy k zabezpečení školy

V souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti (Č. j.: MSMT-1981/2015-1) vydává ředitel Základní školy Březnice pokyn k zabezpečení školy.

Hlavní vchod do základní školy bude po celý den uzamčený, prostor bude monitorován.

Za uzamykání budovy odpovídá školník a stanovené dohledy. Vychovatelky ŠD a školník odpovídají za uzamykání školy při odchodu i příchodu dětí z budovy a do budovy.

Vstup pro žáky bude v provozu v době školního vyučování od 6:00 do 8:00 a od 12:35 do 13:30. Žáci budou ke vstupu do školy používat čipy. Mimo vymezenou dobu bude pro vstup žáků do školy určen hlavní vchod. Žáci se při jeho použití nahlásí u pracovníka vrátnice, který je zapíše.

Pro opouštění školy je žákům určen opět boční vstup (výstup), který nebude pro tyto účely vyžadovat použití čipu.

V době příchodu žáků do školy bude u vchodu vykonávat dohled nad zdravím a bezpečností žáků pověřený zaměstnanec školy.

Rodiče a ostatní návštěvníci budou při vstupu do budovy využívat výhradně hlavní vchod. Zde zazvoní na pracovníka vrátnice, případně vychovatelky ŠD, nahlásí své jméno a účel návštěvy. Po vstupu do budovy se zaregistrují ve vrátnici. Zde si návštěvu vyzvedne pracovník školy, se kterým byla schůzka domluvena. Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, příjmení, účel návštěvy). O jejich vpuštění rozhodují zaměstnanci školy, kteří návštěvníky dovedou na určené místo. Pro dobu nezbytnou využívají návštěvy prostor „čekárny“ naproti vrátnici.

Svévolný pohyb cizích osob v prostorách školy je zakázán.

Rodiče, kteří si vyzvedávají dítě z ŠD, zvoní na konkrétní oddělení. Po identifikaci a vizuální kontrole vyčkají na příchod dítěte. Rodičům vyčkávajícím na děti z ŠD a děti uvolněné ze závažných důvodů z výuky je umožněn pobyt v prostorách čekárny u vrátnice, a to po nahlášení se pracovníku vrátnice.

Všechny další návštěvy ve škole (konzultace, otevřené hodiny, pracovní jednání) jsou možné kdykoli po domluvě s vyučujícími, a to dle výše uváděných podmínek.

Žáci ani ostatní návštěvníci nebudou do ZŠ vpouštěni jinými, než k tomuto účelu určenými vchody.

Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře při odchodu zavírat.

Ostatní fyzické a právnické osoby nabízející školní pomůcky a vybavení související s předmětem a činností školy si předem dohodnou návštěvu s ředitelstvím školy.

Pedagogičtí pracovníci budou pro vstup do školy využívat vchod v části budovy pro I. stupeň, případně zadní vchod v prostoru tělocvičen.

V případě třídních schůzek, jarmarků a společných akcí bude budova otevřena, u vchodu bude dohled vykonávaný zaměstnanci školy.

Bezpečnostními opatřeními není omezena evakuace osob ani bezpečný únik z budovy v případě krizové situace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Březnici dne 27. 03. 2015                                               Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Platný od:         01. 09. 2015

 

Přiložené soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies