Jak mohou rodiče přispívat k naplňování cílů?

Publikováno: 22.1.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Rodiče znají obvykle své děti nejlépe. V oblasti návyků, morálního rozvoje, postojů a hodnot hrají zásadní roli.

Přispět k naplňování cílů základního vzdělávání mimo jiné mohou:

- účinnou spoluprací s učiteli a vedením školy,

- aktivním zájmem a informovaností o dění ve škole,

- upřímným osobním zájmem o život dítěte ve škole,

- snahou o to, aby se dítě cítilo ve škole spokojené,

- zralým převzetím části odpovědnosti za výchovu a vzdělávání svého dítěte,

- podporou samostatnosti dítěte při jeho učení,

- osobním zájmem o školní docházku a aktivní přístup ke školním povinnostem,

- posilováním pozitivního postoje dítěte ke škole a ke vzdělávání,

- snahou, aby děti nezískávaly poznatky o světě jen ve škole nebo pouze prostřednictvím televize a počítačů,

- pěstováním a upevňováním účinných pracovních návyků a posilováním osobní odpovědnosti,

- posilováním důvěry dítěte sama v sebe, ale také respektu k druhým.

 

Jak na to?

- férová hra a férové jednání vedou dítě ke spravedlnosti (děti potřebují a vyžadují spravedlnost a řád),

- dítě obklopené přátelstvím a ochotou se učí laskavosti a osobní angažovanosti,

- dítě, které je chváleno, získává sebedůvěru a chuť pracovat více,

- dítě, které vyrůstá v pocitu jistoty, bezpečí, se učí důvěřovat,

- dítě, které se setkává s přiměřenou tolerancí, se samo učí toleranci a trpělivosti,

- dítě, které je milováno, je samo schopné lásky.