Organizace a povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.

Název

 

Základní škola Březnice

2.

Důvod a způsob založení

Základní školu Březnice zřídilo město Březnice (viz Zřizovací listina, 1. 1. 1994) jako příspěvkovou organizaci. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydal Školský úřad Příbram s účinností od 1. 9. 2000.       Základní škola Březnice je příspěvkovou organizací města. Poskytuje základní vzdělání, její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a dalšími prováděcími předpisy

 

Údaje o jmenování ředitele školy do funkce:

V souladu s dikcí § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenovalo vedení města Březnice Mgr. Miroslava Bělku dne 18. 7. 2012 k datu 1. 8. 2012 do funkce ředitele Základní školy Březnice (viz rozhodnutí č. j.: 4027/2012/S/42).

3.

Organizační struktura

 

4.

Kontaktní spojení

Základní škola Březnice

Rožmitálská 419
26272 Březnice
Telefon:318 682 165
E-mail: skola@zsbreznice.cz
WWW: www.zsbreznice.cz/

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

 

Rožmitálská 419

262 72 Březnice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Rožmitálská 419
26272 Březnice

 

 

 

 

 

4.4.

Telefonní čísla

 

 

 

318 682 165 (kancelář školy)

318 682 358 (ředitel)

318 682 166 (školní jídelna)

4.5.

Čísla faxu

318 683 608

4.6.

Adresa internetové stránky

www.zsbreznice.cz/

 

 

 

4.8.

Další elektronické adresy

reditel@zsbreznice.cz

 

 

 

5.

Bankovní spojení

521695389/0800

6.

489 54 54

7.

DIČ

CZ48954543

 

 

8.

Seznamy hlavních dokumentů

 

 

viz úřední deska Základní školy Březnice

 

9. Stížnosti, oznámení a podněty se vyřizují následujícím způsobem:

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

-           podává se řediteli školy,

-           odvolacím orgánem je krajský úřad.

 

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

- stížnosti se podávají u ředitele školy (Mgr. Miroslav Bělka), případně u zástupce ředitele školy (Mgr. Martina Vaněčková). Stížnosti se přijímají každý den školního vyučování. Přijímání stížností není důvodem k přerušení výchovně vzdělávacího procesu školy. Nemůže-li se stěžovatel dostavit k podání stížnosti během stanovené doby, sjedná si jiný termín s ředitelem školy.

Stížnost se podává písemně nebo ústně, ústně podaná stížnost se musí zapsat do protokolu.

Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitel školy, zda se bude stížnost vyřizovat.

 

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů.

-           stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem,

-           zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu.

 

§ 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

§ 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,

 

10. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

 

Ø  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Ø  Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Ø  Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

Ø  Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ø  Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá v kanceláři školy pí. Marie Šlapáková. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy nebo jím pověření zástupci ředitele.

Ø  Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle čl. 8. odst. 4, se považuje za nové podání žádosti.

Ø  Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., nepodléhá evidenci podle článku 12.

Ø  Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Ø  Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č.106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

Ø  Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 3. O formě, ve které bude informace poskytnuta (viz čl. 8 odst. 5), rozhoduje pověřený pracovník.

Ø  Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

Ø  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad v pověřené působnosti do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Ø  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

Ø  Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty podle odst. 5.

Ø  Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 5., případně v řádně prodloužené lhůtě podle čl. 10 odst. 6 a 7 rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci podle čl. 10 odst. 2 a odst. 4.

Ø  Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č.500/2004 Sb.

 

11. Doručování rozhodnutí

 

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Ø   Jestliže povinná osoba ve lhůtě pro vyřízení žádosti (viz čl. 10 odst. 5 nebo v řádně prodloužené lhůtě podle čl. 10 odst. 6 a 7) neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.

Ø   Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

Ø   Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle §247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.

Ø  Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č.101/2000 Sb.

 

 

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č.500/2004 Sb.,

Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.

 

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

1.

Kopie 1 stránky A4 formátu

2,- Kč

2.

Oboustranná kopie A4 formátu

4,- Kč

3.

Kopie 1 stránky A3 formátu

4,- Kč

4.

Oboustranná kopie A3 formátu

8,- Kč

7.

Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny)

dle hodinové sazby pověřeného pracovníka

9.

Poštovní služby

podle skutečných nákladů

 

 

14. Povinnosti ředitele:

 

Ø   Ředitel školy je v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., je povinen zveřejnit výroční zprávu o činnosti školy na přístupném místě a umožnit nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy za cenu v místě obvyklou.

Ø   Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií informací uvedených v zákoně č. 106/1999 Sb.

 

15. Omezení práva na poskytnutí informace

 

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:

Ø  vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, o politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví a sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby, jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno, ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, občanský zákoník.

Ø  je označena za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení zákona č.513/1991 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění obchodního zákoníku. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivých školám, předškolním a školským zařízením, výše dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením atd.)

Ø  byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které zřizovatel, ČŠI či ředitel získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odstavců 2 a 3).

Ø  se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu, ale pouze dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace).

 

Ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů povinné osoby k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek).

 

(Omezení práva na informace uvedená v předchozím odstavci znamená, že povinná osoba – ředitel školy -poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v čl. 5. a čl. 6. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.)

 

16. Ochrana oznamovatelů

 V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který do tuzemského právního řádu transportoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva, jsou stanoveny podmínky pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jako i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

 Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených níže a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

a)  závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b)   samostatná výdělečná činnost,

c)   výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

d)   výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

e)   plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

f)    správa svěřeneckého fondu,

g)   dobrovolnická činnost,

h)   odborná praxe, stáž,

i)    výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo

j)    ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 Shora uvedené fyzické osoby jsou oprávněny oznamovat protiprávní jednání (porušení práva Unie) týkající se některé z těchto oblastí:

a)    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

b)    daně z příjmů právnických osob,

c)     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d)    ochrany spotřebitele,

e)    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

f)     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

g)    ochrany životního prostředí,

h)    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

i)      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

j)      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

k)     ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

l)      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

m)   ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

n)    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je: Tomáš Doul, Keystone Company a.s., tel.: 608 183 080, e-mail: info@ksco.cz.

Doporučený způsob podávání případných oznámení je prostřednictvím aplikace: Nenech to být z Google Play či App store. Nebo přes webovou stránku: www.nntb.cz – Chci něco oznámit – Moje organizace a zadání kódu: crs80l2aob

 Další možnosti podávání oznámení:

  • Telefonicky na telefonním čísle 608 183 080.
  • Osobně po dohodě na telefonním čísle 608 183 080 nebo na e-mailu info@ksco.cz.
  • Písemně přes e-mail: info@ksco.cz.
  • Písemně poštou na adresu: Základní škola Březnice, Rožmitálská 419, 262 72 Březnice v obálce označené: „NEOTVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“.
  • Pomocí QR kódu - v přiloženém souboru.

 17. Závěrečná ustanovení

 Ředitel a osoby pověřené postupují ve sporných případech podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

V Březnici dne 1. 8. 2023                                 Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

 

 
           

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies