Zápis do 1. třídy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/ODKLADU

Vážení rodiče,

ve vrátnici školy budou od pondělí 13.5.2024 připravena Rozhodnutí o přijetí/odkladu. Dokument Vám bude vydán proti podpisu. (Stačí podpis jednoho zákonného zástupce).

Vrátnice školy je otevřena každý den od 7:30 do 15:30.

Martina Vaněčková

 

Výsledky zápisu do 1.tříd

Zveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd ZDE

 

Vážení rodiče,

     zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 se podle pokynu ředitele Základní školy Březnice uskuteční ve dnech 10. - 13. dubna 2024 v budově Základní školy Březnice za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

      Zápis ve škole bude mít:

 • formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům atd.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 • motivační část (praktické aktivity, rozhovor s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy)

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

K zápisu přichází i rodiče s dětmi, u kterých bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

Samostatný zápis výhradně pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny, ředitel školy v roce 2024 nevyhlašuje a termín zápisu je shodný s výše uvedeným. 

K zápisu všech budoucích prvňáčků je nutná rezervace termínu (rezervace dne a hodiny). Rezervace se provádí online při podání žádosti. 

POSTUP podání elektronické žádosti a zápisu:

 1. Vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE - kliknutím na odkaz pod textem (registrovat se bude možné až v březnu 2024).
 2. Vyplnění žádosti v elektronické podobě včetně rezervace termínu a její potvrzení.
 3. Po registraci žádosti budou na rodičem uvedenou emailovou adresu zaslány podrobnosti ohledně zápisu.
 4. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte s dítětem do školy k zápisu.
 5. V termínu stanoveném zákonem rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí dítěte a zveřejní seznam s kódem účastníka řízení na webových stránkách školy.
 6. Zákonný zástupce dítěte si po zveřejnění seznamu vyzvedne osobně rozhodnutí o přijetí, nebo rozhodnutí o odkladu.
 7. Pokud NEMÁTE MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY, kontaktujte nás na tel.: 727 933 856 (Mgr. Martina Vaněčková - zástupce ředitele) pro osobní předání žádosti v tištěné podobě a rezervování termínu zápisu.

     Na stejné telefonní číslo (případně na e-mail: vaneckova@zsbreznice.cz) je možné se obracet i s dalšími dotazy ohledně zápisu k povinné školní docházce. K dispozici je Vám také ředitel školy či školní psycholog (webová sekce Kontakty). 

     Předškoláčci navštíví školu za doprovodu starších žáků také v rámci spolupráce základní školy s mateřskými školami v Březnici. Cílem je představit dětem školu jako bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat.

     Pro rodiče budoucích prvňáčků a další zájemce bude připraven DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne před zápisem k povinné školní docházce. Termín bude upřesněn a zveřejněn s dostatečným předstihem. 

     Pro rodiče bude před letními prázdninami organizována informativní schůzka, na které se dozvědí vše důležité pro nový školní rok (např. požadavky na pomůcky, informace o organizaci školní družiny, školního stravování aj.). Termín schůzky bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

ODKAZ: ELEKTRONICKÁ  PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU  - registrace na tomto odkaze od 1.3.2024

Užitečné odkazy:

 • Online setkání - Jak zvládnout nástup do 1. třídy - ZDE
 • Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do školy - materiál ZDE
 • Jak správně držet tužku - video ZDE

POVINNÉ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

Ředitel školy stanovuje optimální počet přijatých žáků na 50, maximální možný počet přijatých žáků na 60, a to pro dvě třídy v prvním ročníku povinné školní docházky.

Do tříd Základní školy Březnice budou přednostně přijímány děti:

 1. s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu školy,
 2. které v předcházejícím školním roce byly zapsány do ZŠ Březnice a byl jim udělen odklad povinné školní docházky,
 3. které mají současně v ZŠ Březnice sourozence,
 4. s přechodným bydlištěm v příslušném školském obvodu školy,
 5. s místem trvalého pobytu v jiném než spádovém školském obvodu.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

§ 36 odst. 2 (školského zákona)

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

§ 36 odst. 3 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Toto ustanovení platí i tehdy, pokud se rodiče nedokážou shodnout na stejné škole. pokud nebude dítě zapsáno (v důsledku neshody rodičů) do žádné základní školy, protože ani jeden z rodičů nesouhlasil se spádovou základní školou, zahájí povinnou školní docházku ve své spádové škole dítě automaticky (rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2013, sp. zn. 28 Co 158/2013).

§ 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

§ 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V zájmu žáka je, aby jeho zákonní zástupci školu informovali o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření budoucího žáka školy, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Přiložené soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies