Přijímací řízení

Pokyn ředitele školy - vydávání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022

             V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění pozdějších předpisů, vydává ředitel zastupující Základní školu Březnice, jako věcně a místně příslušný správní orgán, organizační pokyn pro vydání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy.

            V termínu od pondělí 14. února do pátku 18. února 2022 si zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyzvednou ve vrátnici školy, a to v době od 7:40 hod. do 16:00 hod., tyto dokumenty:

  • Dva formuláře Přihláška ke studiu s uvedeným prospěchem v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku na straně B. Za správnost údajů na této straně odpovídá ředitel školy.

          Stranu A vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče; za správnost údajů na straně A odpovídají zákonní zástupci žáka.

  • Tiskopis Zápisový lístek uchazeče ke vzdělávání ve střední škole, který podléhá evidenci a k jehož převzetí je nutné ověření totožnosti zákonného zástupce žáka (OP).

Ve výjimečných a závažných případech lze vydat zápisový lístek na základě písemné žádosti vyplněné zákonným zástupcem. V takovém případě budou přihlášky a zápisový lístek vydány na základě této žádosti výhradně osobě plně způsobilé k právním úkonům (starší osmnácti let).

            Přihlášku do denní formy vzdělávání, popř. další doklady související s kritérii přijímacího řízení, odevzdají zákonní zástupci žáka přímo ředitelům středních škol do 1. března 2022 (podle §60a odst. zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platných předpisů).

            Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem.

             O vydání Přihlášek ke studiu k přijímacímu řízení pro žáky 5., resp. 7. ročníku, kteří jsou uchazeči o přijetí na SŠ, požádají jejich zákonní zástupci ředitele školy prostřednictvím školní psycholožky (Mgr. Ivany Popové), v termínu uvedeném pro žáky 9. ročníku. V případě přijetí na SŠ bude i těmto žákům vydán evidovaný zápisový lístek.

 

Přílohy: Podepsaný Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na střední školy.

              Doplňující informace k přijímacímu řízení na střední školy 2022.

                                                            

V Březnici dne 11. 01. 2022                                                                           Mgr. Miroslav Bělka, MBA (ředitel školy)                       

 

                                                                                                                                                     

Užitečné odkazy:

Informace ke kariérovému poradenství či profitestům žáků získáte u Mgr. I. Popové (popova@zsbreznice.cz) či třídních učitelů.