Přijímací řízení

Pokyn ředitele školy - vydávání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy

             V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění pozdějších předpisů, vydává ředitel Základní školy Březnice, jako věcně a místně příslušný správní orgán, organizační pokyn pro vydání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy.

             V termínu od úterý 11. února do pátku 14. února 2020 si zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyzvednou ve vrátnici školy, a to v době od 7:40 hod. do 16:00 hod., tyto dokumenty:

  • Dva formuláře Přihláška ke studiu s uvedeným prospěchem v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku na straně B. Za správnost údajů na této straně odpovídá ředitel školy.

Stranu A vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče; za správnost údajů na straně A odpovídají zákonní zástupci žáka.

  • Tiskopis Zápisový lístek uchazeče ke vzdělávání ve střední škole, který podléhá evidenci a k jehož převzetí je nutné ověření totožnosti zákonného zástupce žáka (OP).

Ve výjimečných a závažných případech lze vydat zápisový lístek na základě písemné žádosti vyplněné zákonným zástupcem. V takovém případě budou přihlášky a zápisový lístek vydány na základě této žádosti výhradně osobě plně způsobilé k právním úkonům (starší osmnácti let).

             Přihlášku do denní formy vzdělávání, popř. další doklady související s kritérii přijímacího řízení, odevzdají zákonní zástupci žáka přímo ředitelům středních škol do 1. března 2020.

             V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

             Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem.

             O vydání Přihlášek ke studiu k přijímacímu řízení pro žáky 5., resp. 7. ročníku, kteří jsou uchazeči o přijetí na SŠ, požádají jejich zákonní zástupci ředitele školy prostřednictvím výchovné poradkyně školy (Mgr. Ivana Popová), v termínu uvedeném pro žáky 9. ročníku. V případě přijetí na SŠ bude i těmto žákům vydán evidovaný zápisový lístek.

 Příloha:          Poznámky k přihláškám – přijímací řízení na střední školy.

V Březnici dne 11. 11. 2019                                                                             Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Přiložené soubory ke stažení