Přijímací řízení

 

Pokyn ředitele školy - vydávání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

     V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění pozdějších předpisů, vydává ředitel zastupující Základní školu Březnice, jako věcně a místně příslušný správní orgán, organizační pokyn pro vydání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy.

     V termínu od pondělí 13. února do pátku 17. února 2023 si zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyzvednou ve vrátnici školy, a to v době od 7:40 hod. do 16:00 hod., tyto dokumenty:

  • Dva formuláře Přihláška ke studiu s uvedeným prospěchem v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku na straně B. Za správnost údajů na této straně odpovídá ředitel školy.

Stranu A vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče; za správnost údajů na straně A odpovídají zákonní zástupci žáka.

  • Tiskopis Zápisový lístek uchazeče ke vzdělávání ve střední škole, který podléhá evidenci a k jehož převzetí je nutné ověření totožnosti zákonného zástupce žáka (OP).

     Ve výjimečných a závažných případech lze vydat zápisový lístek na základě písemné žádosti vyplněné zákonným zástupcem. V takovém případě budou přihlášky a zápisový lístek vydány na základě této žádosti výhradně osobě plně způsobilé k právním úkonům (starší osmnácti let).

     Přihlášku do denní formy vzdělávání, popř. další doklady související s kritérii přijímacího řízení, odevzdají zákonní zástupci žáka přímo ředitelům středních škol do 1. března 2023 (podle §60a odst. zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platných předpisů).

     Pro obory s talentovou zkouškou si dokumenty mohou zákonní zástupci vyzvednout v průběhu listopadu 2022. Přihlášky se v tomto případě odevzdávají nejpozději do 30. listopadu 2022.

     Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem.

 

Přílohy:                     

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve

školním roce 2022/2023.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023.

Přijímačky v kostce.

                                                            

V Březnici dne 07. 11. 2022                                              Mgr. Miroslav Bělka, MBA (ředitel školy)

                                                                                                                                                   

Užitečné odkazy:

Informace ke kariérovému poradenství či profitestům žáků získáte u Mgr. I. Popové (popova@zsbreznice.cz) či třídních učitelů.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies