Prevence rizikového chování

V rámci základního vzdělávání je kladen důraz na prevenci rizikového chování, bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Kromě řady dlouhodobě sledovaných oblastí bude ve školním roce 2022/2023 pokračovat péče a ošetření sociálních vztahů v rámci školy i okolí, podpora příznivého klimatu ve výuce. Na základě hodnocení činnosti školy a výsledků vzdělávání ve školním roce 2021/2022 budou preventivní aktivity nadále zaměřeny na práci s psychikou žáka a na rozvoj způsobilosti ochrany tělesného i duševního zdraví. Žáci prvního i druhé stupně se plánovaně účastní exkurzí, besed, webinářů a workshopů, jejichž úkolem je doplňovat aktivity realizované v rámci běžné výuky. Realizace vychází primárně z Minimálního preventivního plánu, který je každoročně hodnocen a ná základě evaluace upravován. Minimální preventivní plán ZŠ Březnice lze nalézt ZDE

Škola používá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zařazovány běžné aktivity typu besedy, komunikační a motivační pořady, filmová představení, video a účast v odpoledních zájmových útvarech. Za nejdůležitější považujeme poskytování vhodných vzorů, smysluplné trávení volného času a práce se sebepojetím a sebevnímáním činnostní formou učení. Primární prevence v podobě besed, divadelních představení, koncertů představuje pouze doplnění preventivních aktivit, neboť představuje pasivní formu, která pozornost žáků nemusí vždy zaujmout a tedy nemůže být dostatečně efektivní. Tento přístup přináší dětem dostatek prostoru pro vlastní zkušenost, prožitek a pocit bezpečí, zároveň posiluje jejich sebevědomí. 

Při výskytu nežádoucího chování a problémů ve vztazích mezi žáky ve třídách pracuje se třídními kolektivy metodik prevence a školní psycholožka. Ti mohou také podle zájmu žáků a rodičů poskytovat individuální podporu, pomoc a případně psychoterapii.

Na II. stupni v předmětech Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Osobnostní a sociální rozvoj získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zároveň jsou žáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodině a v životě. Učíme je rovněž toleranci a respektu odlišnosti druhých. Součástí vzdělávání je v 8. a 9. ročníku Volba povolání. Každoročně se pořádá na naší škole setkávání s jednotlivými zástupci středních škol a učilišť.

Snažíme se průběžně reagovat na životní situace dětí, úzce spolupracujeme s rodinami, a tím posilujeme odolnost vůči rizikovému chování dětí a jejich okolí.

Prevence je koordinována školním metodikem prevence – Mgr. Kamila Svobodová. Po dobu nepřítomnosti zastupuje Mgr. K. Svobodovou Mgr. I.Popová (školní psycholožka). Metodik mimo jiné zajišťuje:

- koordinaci tvorby a kontrolu realizaci MPP ZŠ Březnice (MPP je ucelenou sadou filosofických přístupů, dlouhodobých cílů, akcí a aktivit směřujících k prevenci rizikového chování a patologických jevů),

- zajištění spolupráce s odborníky, zajištění stálých informací pro žáky,

- shromažďování materiálů k dané problematice,

- předávání informací pedagogům, žákům,

- ovlivňování postojů a chování,

- monitorování sociálně-patologických (rizikových) jevů na ZŠ Březnice,

- realizaci schránky důvěry (e-mail: svobok@seznam.cz), do které mohou žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy a rodiče psát své dotazy týkající se rizikového chování,

- přednášky a semináře z oblasti primární prevence rizikového chování.

Metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, školní psycholožkou a ředitelstvím školy.

Příklady aktivit spojených s prevencí rizikového chování:

1. Besedy s příslušníky městské policie – určeno žákům I. stupně se zaměřením na chování při kontaktu s cizími osobami, zvířaty, dopravní výchovu a chování v krizových situacích.

2. Realizace první pomoci ve spolupráci SZŠ a VOŠ Příbram – praktické ukázky s výkladem, nácvik první pomoci se studenty.

3. Projekty zaměřené na první pomoc – Podej pomocnou ruku – určeno žákům šestého ročníku při soustředění ve Věšíně.

4. Den zdraví - určeno žákům osmého a devátého ročníku.

5. Prevence rizikového chování ve spolupráci se SOU Dubno – beseda, demonstrační a praktické ukázky chování v krizových situacích.

6. Zdravá abeceda – zaměřeno na zdravý životní styl a stravování v prvním vzdělávacím období a ve školní družině. Odkaz: http://www.zdrava-abeceda.cz/home.

7. Prevence rizikového chování ve spolupráci se sdruženími a odborníky v oblasti prevence (ACET, Faketicky, META aj.).

Obsah:

Vztahy v kolektivu - jedná se o interaktivní program, kdy s dětmi probíráme nejprve důležitost budování dobrých vztahů v třídním kolektivu. Poté probíhají různé aktivity, kde si ukazujeme na některé aspekty vztahů ve třídě. Zaměřujeme se na empatii, na vnímání společných věcí, na riziko ostrakismu, vzájemnou spolupráci. Děti vyplňují krátký anonymní dotazník, kde mohou vyjádřit svoje pocity z atmosféry ve třídě. Všechny aktivity slouží jednak k procvičení určitých dovedností a především k diagnostice současného klimatu třídy.

 Bolest jménem šikana - program je zaměřen na diagnostiku a prevenci šikany. Podrobně je třídě popsán rozdíl mezi škádlením a šikanou, zdůrazněny jsou znaky šikany. Dále jsou žáci seznámeni s fázemi šikany včetně kazuistiky. Probírány jsou též druhy šikany (fyzická, psychická, sexuální, kyberšikana). V závěru jsou děti seznámeny s možnostmi prevence, rozeznání rizik ve vztazích ve třídě a postupu při řešení šikany v různých jejích fázích. Dostávají též kontakty na odborná poradenská pracoviště.

 Kyberšikana a nebezpečí internetu. Zde jsou žáci seznámeni především se specifiky kyberšikany a zneužívání sociálních sítí k této formě ubližování. Jsou poučeni o právní stránce této problematiky a dostávají kontakty na odborná poradenská pracoviště. Dále jsou seznámeny s dalším rizikovým chováním v kyberprostoru, s fenoménem groomingu, sextingu a rizicích při užívání mobilních telefonů.

 Přátelství a láska. Program je zaměřen na budování vztahů a naplnění sociálních potřeb jedinců. V první části se věnujeme obecným principům budování kvalitních vztahů mezi jednotlivci. Ve druhé části se pak zaměřujeme na vztahy partnerské, a to především s žáky 7.- 9. ročníků. Okrajově je zmíněna též zdravá sexualita s důrazem na zdrženlivost a sebekontrolu.

Zvláštní formou je prevence pořádaná pro pedagogy a rodiče:

1.Kavárny pro rodiče - forma webinářů pro pedagogy a rodiče v oblasti prevence pod záštitou MAP ORP Příbram.

V letošním školním roce budou v rámci prevence akcentovány takové jevy, jako práce s vlastní psychikou, problematika vlivu médií, bezpečné chování v kyberprostoru.  

Škola v oblasti prevence spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, sociálním odborem města Březnice, OSPOD Příbram, SVP Příbram, PPP Příbram a řadou dalších subjektů, které poskytují odbornou pomoc a poradenství.

Škola sleduje a vyhodnocuje faktory a multikauzální jevy, které aktuální v prostředí maloměsta děti ohrožují. Mezi hlavní patří:

- příčiny a důsledky školní neúspěšnosti

- odcizení se lidí, anonymita, formalita vztahů, lhostejnost

- nenaplnění základních potřeb (lásky, jistoty, emocionální odezvy), emoční frustrace a deprivace

- riziko socializace do disociálních a antisociálních komunit

- problematika preferenčních postojů, předsudky a stereotypy

- materiální orientace – tendence „mít“ nikoliv „být), přezírání hodnot jako hlavních faktorů pro budování životního postoje, názoru a směru

- snaha o získání svobody bez odpovědnosti (naučená bezmocnost, give me generation)

- chybějící pozitivní vzory a modely

- bourání tradic a institucí, které dosud zajišťovaly stabilitu společnosti

- jednostranný důraz na výkon

- tlak na konformitu jedince

V oblasti prevence jsou v rámci projektu „Učíme v souvislostech“ realizovány rozličné projekty, zaměřené na konkrétní oblast či s širokospektrou orientací. Příkladem jsou Den zdraví, Zdravý životní styl, Hračkou proti lhostejnosti, Náboženství jako prostředek tolerance aj.). Vyjma prožitku je cenným zdrojem především vlastní zájem dětí, aktivita, spolupráce v rámci týmu a v neposlední řadě odpovědnost každého žáka.

Dalším prostorem pro podporu sociálních vztahů je činnost školního parlamentu, realizace výjezdních akcí do Velké Británie, Rakouska a Německa, včetně spolupráce s německou mládeží. Dílčí preventivní aktivity jsou integrovány do realizace lyžařských kurzů v sedmém a devátém ročníku a přirozeně do škol v přírodě ve třetím a pátém ročníku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies