Prevence rizikového chování

Stejně jako v minulých letech je i v letošním školním roce kladen důraz na prevenci rizikového chování, bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Žáci prvního i druhé stupně se plánovaně účastní exkurzí, besed, praktických seminářů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku. Realizace vychází primárně z Minimálního preventivního plánu, který je každoročně hodnocen. Vzhledem k proměně společnosti, jejích nároků a současně rizik je plán průběžně aktualizován a doplňován.

 

Škola používá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zařazovány běžné aktivity typu besedy, komunikační a motivační pořady, filmová představení, video a účast v odpoledních zájmových útvarech. Za nejdůležitější považujeme vhodné trávení volného času nabídkou zájmových kroužků, protože primární prevence v podobě besed, divadelních představení, koncertů je někdy pasivní forma, která pozornost dětí tolik nezaujme, a tedy nemůže být dostatečně efektivní. Tento přístup přináší dětem dostatek prostoru a pocit bezpečí, zároveň posiluje jejich sebevědomí. V konečném důsledku pak žáci zpravidla nemají potřebu vyhledávat problémové party, utíkat k návykovým látkám a spíše preferují zdravý životní styl.

 

Při výskytu nežádoucího chování a problémů ve vztazích mezi žáky ve třídách pracuje se třídními kolektivy školní psycholožka, která také podle zájmu žáků a rodičů poskytuje individuální podporu, pomoc a případně psychoterapii.

 

Na II. stupni v předmětech Výchova ke zdraví, Výchova k občanství získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zároveň jsou žáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodině a v životě. Učíme je rovněž toleranci a respektu odlišnosti druhých. Součástí vzdělávání je v 8. a 9. ročníku Volba povolání. Každoročně se pořádá na naší škole setkávání s jednotlivými zástupci středních škol a učilišť.

 

Pružně reagujeme také na životní situace dětí, úzce spolupracujeme s rodinami, a tím posilujeme odolnost vůči rizikovému chování dětí a jejich okolí.

 

MPP ZŠ Březnice

 

 

Prevence je koordinována školním metodikem prevence – Mgr. Kamila Svobodová. Po dobu nepřítomnosti zastupuje paní magistru Svobodovou Mgr. I.Popová. Metodik mimo jiné zajišťuje:

- koordinaci tvorby a kontrolu realizaci MPP ZŠ Březnice (MPP je ucelenou sadou filosofických přístupů, dlouhodobých cílů, akcí a aktivit směřujících k prevenci (zne)užívání drog na škole),

- zajištění spolupráce s odborníky, zajištění stálých informací pro žáky,

shromažďování materiálů k dané problematice,

- předávání informací pedagogům, žákům,

- ovlivňování postojů a chování,

- monitorování sociálně-patologických (rizikových) jevů na ZŠ Březnice,

- realizaci schránky důvěry (e-mail: svobok@seznam.cz), do které mohou žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy a rodiče psát své dotazy týkající se rizikového chování,

- přednášky a semináře z oblasti primární prevence rizikového chování.

Metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, školní psycholožkou a ředitelstvím školy.

 

Příklady aktivit spojených s prevencí rizikového chování:

 

1. Besedy s příslušníky městské policie – určeno žákům I. stupně se zaměřením na chování při kontaktu s cizími osobami, zvířaty, dopravní výchovu a chování v krizových situacích.

 

2. Realizace první pomoci ve spolupráci SZŠ a VOŠ Příbram – praktické ukázky s výkladem, nácvik první pomoci se studenty.

 

3. Projekty zaměřené na první pomoc – Podej pomocnou ruku – určeno žákům šestého ročníku při soustředění ve Věšíně.

 

4. Den zdraví na SZŠ a VOŠ Příbram – určeno žákům osmého ročníku.

 

5. Prevence rizikového chování ve spolupráci se SOU Dubno – beseda, demonstrační a praktické ukázky chování v krizových situacích.

 

6. Zdravá abeceda – zaměřeno na zdravý životní styl a stravování v prvním vzdělávacím období a ve školní družině. Odkaz: http://www.zdrava-abeceda.cz/home.

 

7. Prevence rizikového chování ve spolupráci se sdružením ACET – určeno žákům druhého stupně v rámci projektu Inovace na ZŠ Březnice

Obsah:

Vztahy v kolektivu - jedná se o interaktivní program, kdy s dětmi probíráme nejprve důležitost budování dobrých vztahů v třídním kolektivu. Poté probíhají různé aktivity, kde si ukazujeme na některé aspekty vztahů ve třídě. Zaměřujeme se na empatii, na vnímání společných věcí, na riziko ostrakismu, vzájemnou spolupráci. Děti vyplňují krátký anonymní dotazník, kde mohou vyjádřit svoje pocity z atmosféry ve třídě. Všechny aktivity slouží jednak k procvičení určitých dovedností a především k diagnostice současného klimatu třídy.

 Bolest jménem šikana - program je zaměřen na diagnostiku a prevenci šikany. Podrobně je třídě popsán rozdíl mezi škádlením a šikanou, zdůrazněny jsou znaky šikany. Dále jsou žáci seznámeni s fázemi šikany včetně kazuistiky. Probírány jsou též druhy šikany (fyzická, psychická, sexuální, kyberšikana). V závěru jsou děti seznámeny s možnostmi prevence, rozeznání rizik ve vztazích ve třídě a postupu při řešení šikany v různých jejích fázích. Dostávají též kontakty na odborná poradenská pracoviště.

 Kyberšikana a nebezpečí internetu. Zde jsou žáci seznámeni především se specifiky kyberšikany a zneužívání sociálních sítí k této formě ubližování. Jsou poučeni o právní stránce této problematiky a dostávají kontakty na odborná poradenská pracoviště. Dále jsou seznámeny s dalším rizikovým chováním v kyberprostoru, s fenoménem groomingu, sextingu a rizicích při užívání mobilních telefonů.

 Přátelství a láska. Program je zaměřen na budování vztahů a naplnění sociálních potřeb jedinců. V první části se věnujeme obecným principům budování kvalitních vztahů mezi jednotlivci. Ve druhé části se pak zaměřujeme na vztahy partnerské, a to především s žáky 7.- 9. ročníků. Okrajově je zmíněna též zdravá sexualita s důrazem na zdrženlivost a sebekontrolu.

 

Zvláštní formou je prevence pořádaná pro pedagogy a rodiče:

1. Bezpečně na internetu – seminář pro pedagogy a rodiče v rámci projektu KÚ Středočeského kraje.

2. Prevence rizikového chování dětí a bezpečné virtuální prostředí – seminář pro pedagogy.

 

V letošním školním roce jsou v rámci prevence akcentovány takové jevy, jako záškoláctví, šikana, násilné chování, krádeže. Relativní novinkou je řešení problémů v komunitních kruzích, kterých se účastní rodiče, žáci, odborníci a další osoby, které mohou napomoci najít optimální východisko a efektivní řešení s ohledem na potřeby, možnosti a podmínky žáka, rodiny a školy. Kromě toho je v letošním roce využíván IVýP (Individuální výchovný program), který podporuje zapojení všech účastníků s důrazem na plánování, odpovědnost a evaluaci.

Škola v oblasti prevence spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, sociálním odborem města Březnice, OSPOD Příbram, SVP Příbram, PPP Příbram a řadou dalších subjektů, které poskytují odbornou pomoc a poradenství.

 

Škola sleduje a vyhodnocuje faktory a multikauzální jevy, které aktuální v prostředí maloměsta děti ohrožují. Mezi hlavní patří:

- odcizení se lidí, anonymita, formalita vztahů, lhostejnost

- nenaplnění základních potřeb (lásky, jistoty, emocionální odezvy), emoční frustrace a deprivace

- riziko socializace do disociálních a antisociálních komunit

- materiální orientace – tendence „mít“ nikoliv „být), přezírání hodnot jako hlavních faktorů pro budování životního postoje, názoru a směru

- snaha o získání svobody bez odpovědnosti (naučená bezmocnost, give me generation)

- chybějící pozitivní vzory a modely

- bourání tradic a institucí, které dosud zajišťovaly stabilitu společnosti

- jednostranný důraz na výkon

- tlak na konformitu jedince

 

V oblasti prevence jsou v rámci projektu „Učíme v souvislostech“ realizovány rozličné projekty, zaměřené na konkrétní oblast či s širokospektrou orientací. Příkladem jsou Den zdraví, Zdravý životní styl, Hračkou proti lhostejnosti, Náboženství jako prostředek tolerance aj.). Vyjma prožitku je cenným zdrojem především vlastní zájem dětí, aktivita, spolupráce v rámci týmu a v neposlední řadě odpovědnost každého žáka.

 

Dalším prostorem pro podporu sociálních vztahů je činnost školního parlamentu, realizace výjezdních akcí do Velké Británie, Rakouska a Německa, včetně spolupráce s německou mládeží. Dílčí preventivní aktivity jsou integrovány do realizace lyžařských kurzů v sedmém a devátém ročníku a přirozeně do škol v přírodě ve třetím a pátém ročníku.